irşad/Eğitim Öğretim – Raşidi Üniversitesi | Dil Bilgisi | Berid Ne Demektir?

irşad/Eğitim Öğretim – Raşidi Üniversitesi | Dil Bilgisi | Berid Ne Demektir?

Türkçe:
Berid ne demektir. Berid kelimesinin kökeni İbranice dir yani Ateşin karşıtı olan ateşin karşıtı soğuk manasınadır ateşin zıt anlamlısı üşüten, üşütücü soğuk manasındadır. yani ateşin zıt anlamlısı zıt anlamlısı Arapçaya da ibraniceden geçmiştir Türkçede kullanılmaz Türkçede Biz bir kelimeyi buz gibi diye tarif ederiz.
Bu kelime kur’an-ı Kerim’de İbrahim Aleyhisselam’ı Nemrut ateşe atınca, Rabbimiz Zülcelal ateşe serin ve soğuk ol buyurmuştur, bu cümlede geçmektedir. Berid kelimesi yani Arapçası
“ya naru kuni berden ve selamen” oradaki berden ile aynıdır soğuk ve serin ol yani yani ateşin zıt anlamlısı dır yani Allah da kehrwert fonksiyonunu burada kullanmıştır, ve ateşe ters dön demiştir. Ateş yakıcı iken bu Emir üzerine serin ve soğuk olmuştur, aynen bugün Deccal aleyhi lanenin her şeyi bozma yöntemi olan ters çevirme fonksiyonu,Rabbimiz zülcelal Hazretleri de burada kullanmıştır. yine bir hadis-i şerifte de Ali ile Fatıma annemiz kavga edip Ali efendimizin Sabah erken saatte mescide gidip yatması üzerine, Peygamberimizin de sabah namazına vardığında Ali Sabah namazından önce mescidde yatıyor görünce, topraklara belenen Hazreti Ali’yi kaldırıp Ey toprağın babası ne oldu deyince, Hazreti Ali Fatıma ile kavga ettiklerini söyler onu incitmemek için evden mescide kaçtığını söyler, Peygamberimizden sen eve git ben eve gelir aranızı düzeltirim der, fakat peygamberimiz ashabı bırakıp gidemez, Gecenin bir yarısı Fatma ile Ali’nin evine varır, o gün gece soğuk Arabistanı basmıştır. gece soğuğu. Fatma ile Ali’nin evine gidesiye kadar Peygamberimizin ayakları neredeyse donmuştur, hani biz böyle tarif ederiz, ayaklarım dondu Hani bu buz kesildi mânâsına değildir, buz kesildi bile o manada söylenir, yani üşüdü ayakları üşümüştür. ve varır Fatma ile Ali efendimiz de Gecenin bir yarısı yatmışlar, yatak dalarmış ayakları üşüdüğü için Fatma ile Aliyi iki yanına almış arasına yatmış ayaklarını onların ayaklarına dayayıp öyle ısıtmak için arasına girmiş, ve Fatıma annemiz diyor ki, ayakları buz kesilmişti, yani berid olmuştu.. Arabistan’da buzu nereden tanıyorlar, buz görmüşler mi, ,buz icat olmuş mu, Arabistan’a kar yağıyor mu, ki buzu biliyorlar. Yani o kelimeyi Biz Türkler buz gibi kelimesi olaraktan kullanırız, fakat Arapçayada bu kelime ibraniceden geçmedir, ateşin tersi olan yani üşüten soğuk manasındadır.

DEUTSCH:

Was bedeutet Berid? Der Ursprung des Wortes Berid ist hebräisch, das heißt das Gegenteil von Feuer, das Gegenteil von Feuer bedeutet Kälte, das Gegenteil von Feuer bedeutet Kälte, eisige Kälte. Das heißt, das Antonym von Feuer ist aus dem Arabischen oder Hebräischen übergegangen und wird im Türkischen nicht verwendet. Im Türkischen bezeichnen wir ein Wort als eiskalt. Dieses Wort wird in diesem Satz im Koran verwendet, als Ibrahim Aleyhisselam Nimrod ins Feuer warf, befahl unser Lord Zulcelal, dass das Feuer kühl und kalt sein sollte. Das Wort Berid (Arabisch) „ya naru kuni berden ve Selamen“ ist das gleiche wie das berden dort, sei kalt und kühl, das heißt, es ist das Gegenteil von Feuer, also benutzte Allah auch hier die kehrwert-Funktion und sagte, man solle sich dem Feuer zuwenden. Während das Feuer brannte, wurde es bei diesem Befehl (dh dem Befehl) kühl und kalt, genau wie die Umkehrfunktion, die die Methode des Fluchs des Antichristen ist, um heute alles zu zerstören, hat auch unser Herr, unser Herr, verwendet Hier. Wieder in einem Hadith hatten Ali und unsere Mutter Fatima einen Streit und unser Meister Ali ging frühmorgens in die Moschee und legte sich auf den Boden.Als unser Prophet zum Morgengebet kam und Ali vor dem Morgen in der Moschee liegen sah Morgengebet hob er Hazrat Ali hoch, der über das Land verärgert war, und sagte: “Oh Vater des Bodens! Als er sagt, dass es passiert ist, sagt Hazrat Ali, dass sie einen Streit mit Fatima hatten, er sagte, dass er vor dem Haus zur Moschee, um sie nicht zu verletzen, sagte der Prophet: “Du gehst nach Hause, ich werde nach Hause kommen und die Dinge zwischen dir regeln, aber unser Prophet kann seine Gefährten nicht verlassen, er kommt mitten im Haus von Fatma und Ali an Nacht, Tag und Nacht, ist das kalte Arabien eingedrungen. Nacht kalt. Bis wir zu Fatma und Alis Haus gingen, waren die Füße unseres Propheten fast gefroren, wie wir es beschreiben, meine Füße waren gefroren. Weißt du, das bedeutet nicht, dass das Eis aufgehört hat, es wird gesagt, dass das Eis bereits aufgehört hat , das heißt, seine Füße sind kalt. und unsere Meisterin Fatma und Ali gingen mitten in der Nacht ins Bett, das Bett ertrank, weil ihre Füße kalt waren, sie nahm Fatma und Ali auf beiden Seiten, legte sich zwischen sie, stellte ihre Füße auf die Füße und ging zwischen ihnen um sie zu wärmen, und unsere Mutter Fatima sagt, dass ihre Füße gefroren waren, das heißt, sie wurde berid.. Woher kennen sie Eis in Arabien, haben sie Eis gesehen, ist Eis erfunden, schneit es in Arabien, wovon sie wissen? Eis. Mit anderen Worten, wir Türken verwenden dieses Wort als das Wort eisig, aber im Arabischen kommt dieses Wort aus dem Hebräischen und bedeutet kalt, was das Gegenteil von Feuer ist.

ENGLISH

What does Berid mean? The origin of the word Berid is Hebrew, that is, the opposite of fire, which is the opposite of fire, means cold. that is, the antonym of fire has passed from Arabic or Hebrew. It is not used in Turkish. In Turkish, we describe a word as ice cold. This word is used in the Qur’an when Ibrahim Aleyhisselam threw Nimrod into the fire, our Lord Zulcelal commanded the fire to be cool and cold. The word Berid (Arabic) “ya naru kuni berden ve Selamen” is the same as the berden there, be cold and cool, that is, it is the opposite of fire, so Allah also used the kehrwert function here, and said to turn back to the fire. While the fire was burning, it became cool and cold upon this Command (that is, the command), just like the inversion function, which is the method of the antichrist’s curse to destroy everything today, our Lord, our Lord, has also used here. In another hadith, Ali and our mother Fatima had a fight and our Master Ali went to the mosque early in the morning and lay down on the ground. When he says it happened, Hazrat Ali says that they had a fight with Fatima, he said that he ran away from the house to the mosque in order not to hurt her, Our Prophet said, “You go home, I will come home and fix things between you, but our Prophet cannot leave his companions, He arrives at Fatma and Ali’s house in the middle of the night, he day and night, cold Arabia has invaded. night cold. Until we went to Fatma and Ali’s house, our Prophet’s feet were almost frozen, as we describe it, my feet were frozen. and our master Fatma and Ali went to bed in the middle of the night, the bed was drowning, because her feet were cold, she took Fatma and Ali on both sides, lay between them, put her feet on their feet and went between them to warm them, and our mother Fatima says that her feet were frozen, that is, she became berid.. How do they know about ice in Arabia, have they seen ice, is ice invented, is it snowing in Arabia, which they know about ice. In other words, we Turks use that word as the word icy, but in Arabic, this word is from Hebrew, it means cold, which is the opposite of fire.

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 04.07.2021

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın