Peygamber Efendimizin yatmadan önce okunmasını tavsiye ettiği uyku duaları hangileridir

Peygamber Efendimizin yatmadan önce okunmasını tavsiye ettiği uyku duaları hangileridir

Peygamber Efendimiz (s.a.v) uyumadan önce okunmasını tavsiye ettiği uyku duası hangisidir? Uyku duası hadisi ve uyku duasını okumanın fazileti nedir? Hadiste geçen yatağa girince okunacak uyku duası Arapça ve Türkçe okunuşu anlamı ve uyku duası

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey falân! Yatağına yattığında şöyle dua et:

    Uyku Duası Arapça

Uyku Duası Türkçe

“Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 98.)

    Uyku Duası Anlamı

“Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”

Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 98.)

Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde (gösterilen yerlerde) yine Berâ İbni Âzib’den rivayet edildiğine göre Berâ, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu” demiştir:

– “Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat ve -yukarıdaki duayı aynen zikrederek- böyle dua et!” Sonra da şunu ilâve etti:

“En son sözün bu dua olsun!”

    YATAĞA GİRDİĞİNİZ ZAMAN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN TESBİHAT

Hz. Ali radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve Fâtıma radıyallahu anhâ’ya: “Yatağınıza girdiğiniz zaman –veya istirahate çekildiğiniz zaman– otuz üç defa Allahü ekber, otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa da elhamdülillâh deyiniz.” buyurdu.(Buhârî, Nefekât 6, 7, Daavât 11; Müslim, Zikr 80. Ebû Dâvûd, Edeb 100.)

  UYUMADAN ÖNCE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN UYKU DUASININ FAZİLETİ

Allah’a tam güven (tevekkül) ve tereddütsüz iman (yakîn), müslümanın yirmi dört saatini kuşatan bir uyanıklığı gerektirir. Hadîs-i şerîf bunun delilidir. Zira sevgili Peygamberimiz uykudan önce yapılacak işleri ve sözleri belirlerken, Allah’a güven ve teslimiyeti ağırlıklı şekilde vurgulamıştır. Sonucu da çok açık şekilde “Eğer ölürsen, fıtrat (iman) üzere ölürsün; sabaha ulaşırsan, geceyi tevekkül ve yakîn üzere geçirmiş olmanın hayrına ulaşırsın” sözleriyle belirtmiştir.

“Yatak duası” olarak her akşam okunması tavsiye edilen hadîs-i şerîf, görüldüğü gibi tam bir teslimiyet andıdır. Kulun Allah karşısındaki durumunu pek net şekilde belirlemektedir. Tam bir emniyet çemberi çizmektedir.

Namaz kılacakmış gibi abdest almak, sağ yanına yatmak ve hadiste yer alan ifadelerle Allah’ı anmak, müslümanı tam bir ibadet havasına sokacak ve uykuyu da ibadetleştirecek üç sünnettir. Her an yaşanması istenen “kulluk”, bundan daha güzel nasıl gündeme getirilebilir?

Abdestli olanın, yatacağı zaman tekrar abdest almasına elbette gerek yoktur. 816 numarada tekrar edecek olan hadisimizde yer alan dua ve zikir cümlelerinin, uykudan önceki son sözler olması ayrıca tavsiye edilmiştir.

Hadisin bazı rivayetlerinde Berâ hazretlerinin son cümledeki Nebî kelimesini Resûl diye söylediği fakat Hz. Peygamber’in bunu kabul etmeyip Nebî demesinde ısrar ettiği görülmektedir. Resûl-i Ekrem’in bu titizliği, o duânın bu lafızlarla Hz. Peygamber’e öğretilmiş olmasındandır. Ulemâdan bazıları bu titizliği dikkate alarak, hadislerin kelimesi kelimesine aynen, yani lafzan rivayet edilmesi gerektiğini, mâna ile hadis rivayetinin câiz olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak mâna ile hadis rivayeti, mânayı tersine çevirmemek şartıyla ve daha başka kayıtlarla câizdir ve bu ruhsat, hadis rivayetinde kullanılmıştır. Ezan ve tahiyyât duası gibi kendisi ile ibadet olunan hadisler ve aynı kelimelerle edâ olunması gereken rivayetler, mâna ile nakledilmezler. Bunlarda lafzan rivayet esastır.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu düzeltmesi, hadisimizdeki duanın bu lafızlarla okunması gereğine işarettir. Teslimiyet ve tevekkül andının seçilmiş kelime ve cümlelerle yapılması da pek tabiîdir. Tevekkül ve yakîn konusu gibi, onu dile getiren kelimeler de son derece önem arzetmektedir.

“Tevekkeltü alellah”, işlerimi Allah’a ısmarladım, demektir. Ayrılma zamanlarında “Allaha ısmarladık” diyerek vedâlaşmak, herhalde buradan kaynaklanmakta ve her işi Allah’a emanet etmenin Türkçe söylenişi olmaktadır. Bu durumu günlük muâşeret kuralı olarak uygulamamız, sünnet-i seniyyenin kültürümüzdeki müsbet izlerindendir. Bu, bilinçle ve ısrarla sürdürülmeli, “çav” veya “bay bay” gibi yabancı kelime ve ifadelerle asla değiştirilmemelidir.

    HADİSTEN ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERSLER

    Abdestli olarak ve sağ tarafına yatarak uyumak tavsiye edilmektedir.

    Hadisimizdeki dua cümleleri ile Allah’ı anmak sünnettir.

    Resûlullah’ın yaptığı ve öğrettiği dualara (me’sûr dualar) önem ve-rilmelidir.

    Müslüman günlük hayatının her safhasında Allah’a iltica edip, tam bir güven ve teslimiyet içinde olmalıdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

    UYUYAMAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

    Gece uyuyamayan kimsenin okuyacağı bir dua var mıdır? Uyumakta zorluk çekenlerin okuyacağı dua…

Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan dolayı muztarib olan kimse abdestli olarak yatağa yatarken:

Uyku Duası Arapça:

Uyku Duası Türkçe Okunuşu:

Allahümme ğarati’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Uyku Duası Anlamı:

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm’sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!” deyip Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

    UYUMADAN ÖNCE ABDEST AL VE SAĞ TARAFINA YAT

Buhâri’nin Berâ bin Âzib -radıyallahu anh-’dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:

Uyumak İçin Okunacak Dua Arapça:

Uyumak İçin Okunacak Dua Türkçe Okunuşu:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce’tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.

Uyumak İçin Okunacak Dua Anlamı:

“Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îmân ettim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.” (Buharî, Deavât, 7)

Uyku Duası – Uyku Getirmek İçin Okunması Gereken Dualar

Uyku tüm canlıların yaşamı için gerekli bir ihtiyaçtır. Yeni güne güç toplamak için geçirilmesi zorunlu bir vakittir. Bu süre içerisinde vücut kendini toparlar ve enerji depolar. Uyku uyuyamamak ve uyku sırasında korkuyor olmak ise günün dinlenme setinde yeterince güç toplayamayıp bütün günün huzursuz geçmesine sebep olmaktadır. Uykusuz günlerinizde Allah’tan yardım dileyebileceğiniz dualar mevcuttur. Bu duaları okuyarak uykuyu çağırabilirsiniz. Bu duaların her birini ayrı ayrı tatbik etmeniz mümkün olduğu gibi birkaç tanesini art arda tatbik etmeniz de mümkündür. Duaların kabulü biraz da kulun inancı ile doğru orantılıdır.

Yani kul, duanın kabul olacağına inanırsa Allah’ın izniyle duası kabul olacaktır. Size tavsiyemiz gönülden inanarak bu duaları etmenizdir.

Bebekler İçin Uyku Duası Oku

Fatiha Suresi’nin Sonsuz Feyzi

Namazın ardından diz üstü çöküp 7 adet Fatiha Suresi okumalısınız. 7 Fatiha Suresi’nin ardından şu duayı okumalısınız.

“Allahım, gündüzü çalışma ve meşguliyet için mükemmel şekilde planlayan ve geceye de dinlenme ve rahatlık görevi yükleyen sonsuz hikmetine ve nihayetsiz ilmine müracaat ederek senden rahatlık ve dinlenme talep ediyorum. Ne olur, gözlerime sihirli iksirini dök ve beni uykunun kolları ile sarıp sarmala. Amin.

Okunuşu: Elhamdulillahi rabbil’alemin, Errahmanir’rahim, errahmanir’rahim maliki yevmiddin iyyake na’budu ve iyyake nesta’in İhtinessiratel mustakim siratellerizine en’amte aleyhim gayrilmıağdubi aleyhim ve leddallin.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi Neden İndirilmiştir?

“Rasulullah (sav) ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Muhammed” diye nida eden bir mumini işitti. Sesi işitince korka korka gitti. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi ki: -“Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye kadar sağlamca dur.” Yine Rasulullah (sav) görünce -“Ya Muhammed” diye aynı sesi duydu ve -“emrine hazırım” buyurdu. Seslenen dedi ki: -“Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha suresini sonuna kadar okudu.

İhlas Suresi

Uykusuzluğunuzla tek başınıza başa çıkamadığınız da Allah’tan yardım dilemek için diz üstü küp 7 kez İhlas Suresi’ni okumalısınız. 7 İhlas’ın ardından ise 1 defa şu dua ile Allah’tan şifalı bir dua istemelisiniz;

“Allahım, geceyi gündüze ve gündüzü geceye çeviren sonsuz ilmin, şüphesiz ki kullarına da rahatlık ve huzur vermeye kadirdir. Sana boyun eğen ve yüreğinde seni hisseden bir kul, her türlü musibetin ve sıkıntının çözümüne kavuşur. Sana itaat eden bir gönül, senden başkasına bel bağlamanın beyhudeliğini bilir. Bu bilginin hatrına ve sana itaat edip yönelen gönlümün masumiyetine istinaden senden tatlı ve güzel bir uyku istiyorum.”

İhlas Suresi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresi Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle De ki; O Allah bir tektir.  Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı  O ‘na bir denk de olmadı.

İnşirah Suresi

Uyku problemi yaşayan insanlar için Allah’tan yardım dilemek son nokta olmamalıdır çünkü Allah’tan başka bize yardım edecek kimse yoktur. İnşirah Suresi ise uyku istemek için en faydalı dualardan birisidir. 3 kez inşirah suresini okuduktan sonra şu uyku duasını yapmalısınız; 

“Yürekleri inşirah ve sükunet ile dolduran ve sana iman eden kullarını her türlü nusretin ile muhafaza buyuran sırlı kudretine iltica ediyorum. Sen, gönüllerin sonsuz tabibi ve bütün kulların değişmez habibi olan Ezeli ve Ebedi Sultansın. Senin saltanatın hem kainatın her bucağında hem de mümin yüreklerin derununda hüküm sürer. Saltanatının ihtişamı ve kudretinin göz kamaştıran şaşaası harına gözlerime ve bedenime uykunun sıcaklığını nasip eyle. Amin.”

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu: Elem neşrah leke sadrek Ve vada’na ‘anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa’na leke zikreke Feinne me’al’usri yasren İnne me’al’usri yüsren feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.

İnşirah Suresi Türkçe Meali: Senin için bağrını açmadık mı? İndiremedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdatmakta olan yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demekki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kalındığında yine kalk yorul. Ve ancak Ragbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Ya Şafi Esması

21 kez Ya Şafi Esması okumak size düzenli ve kaliteli uykuyu verecektir. Duayı 21 kez okuduktan sonra şu duayı etmelisiniz;

“Şifası her mustarip kulun yüreğine şifa olan ve dermanı en büyük dertleri kökünden kurutan şifalı merhametin ve merhametli şifanın sahibi sensin. Senin sırlı şifan, darda kalan her mahluka medet eder ve senin müessir dermanın her yaraya merhem sürer. Beni de sonsuz şifanın harika merhametinden mahrum bırakma ve gözümü kapattığımda beni şifalı merhametine mahzar kıl. Amin.”

Ya Şafi Esması Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahiym

“Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve Amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti”.

Ya Şafi Esması Türkçe Meali:  ”Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette Huzur ve sağlık isterim.Allah’ım,Senden, dinim,dünyam,çoluk çocuğum ve malım için Af ve Afiyet isterim.Allah’ım,ayıplarımı kapat,beni, korkularımdan güvene kavuştur.Allah’ım,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan, ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan,kötülüklerden koru.gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekden,yere vurulmakdan,senin yüceliğine sığınırım.Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir,hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur.afiyetle güzelleştir.”

Ya Kadıye’l Hacat Duası

İhtiyaçları gideren ve kullarının ihtiyaçlarına cevap veren anlamına gelmektedir. 21 kez Ya Kadıye’l Hacat Esmasını okuduktan sonra uyku dilemek için şu duayı etmelisiniz;

“Allahım, sensin ihtiyaç sahiplerinin gözü kuşağı ve sensin darda kalanların dili dudağı. Sen, kulum bana yönelince ben kulumun eli, gören gözü ve işiten kuşağı olurum, buyurursun. İşte ben de içimdeki tüm safiyet ve masumiyet ile sana yöneliyor ve senin dergah-ı merhametine el açıp niyaz ediyorum. Ne olur, benim de gören gözüm ol ve bana uykumda tatlı rüyalar göster. Amin.”

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın