Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi müjdeleniyor

Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi müjdeleniyor
Üç dinden insanların kalbini ancak Hz. Mehdi birleştirebilir.

Evet, bütün kutsal kitaplarda Hz. Mehdi’den bahsediliyor. Çünkü Hz. Mehdi tüm insanlara bir kurtarıcı olarak gönderiliyor, sadece Müslüman’lara değil. Müslümanlar kıyametten önce gelecek olan bu büyük kurtarıcıyı Hz. Mehdi ismiyle, Museviler Shiloh ismiyle, Hıristiyanlar da Mesih ismiyle bekliyorlar. Hz. Mehdi geldiğinde Hıristiyanlara İncil’in aslıyla, Musevilere de Tevrat’ın aslıyla hükmedecek ve bu tüm insanların yüzünü hak din olan islam’a çevirecektir. Şimdi Tevrat’ta Hz. Mehdi’den nasıl bahsedildiğine biraz değinmek istiyorum:

Tevrat’ta Mehdi’nin adı Shiloh, “Gönderilmiş olan Allah’ın armağanı” anlamına geliyor. Bir başka ismi Yinnon, “Adı, dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan.” Adı Kıyamete kadar bilinecek. Haninah, “İnayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış” anlamında. Allah tarafından kutsal hale gelmiş. Bir başka adı Menahem, “Rahatlatıcı, teselli eden” dünyayı rahatlatan, dünyayı teselli eden. Anarşiyi, terörü kaldırıp insanlara huzur veren. İnsanların acılarını ve dertlerini ortadan kaldıran, onları taşıyan, acılarını ve dertlerini taşıyan anlamında.

“Shiloh’un döneminde tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah’ı bilip tanımak olacak.”(Kralların Kanunları, 12/5)

“İnsanların yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.”(Yeşaya, 51/11)

“Yinnon’un döneminde batıni gerçekleri insanlar kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı’nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah’ın ilmiyle dolacağı için…”(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12/5)

“Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık.” (Yeşaya, 2/2-4; Mika, 4/1-3)

Yani askeri tatbikatlar yapılmayacak diyor Tevrat’ta.

“… Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar… Yakmak için silahları kullanacaklar…”(Hezekiel, 39/9-10)

Hz. Mehdi döneminde silah kalmıyor.

“Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek…” (Yeşaya, 35/6-7)

“Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda.”Bozkır ama ırmak akıyor. Aynısı hadislerde var. “Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek…” Mesela Suudi Arabistan’da kızgın kumların üstünde uçsuz bucaksız havuzlar var. Kocaman yüzme havuzları, süs havuzları.

Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım… ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.(Hezekiel, 36/29-30)

Allah diyor ki: “… Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım.” Ben yaratacağım diyor buğdaydaki çoğaltmayı. “ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.” Allah çoğaltacak.

“Shiloh’un döneminde [Hz. Mehdi döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12/5)

“Shiloh’un döneminde ne kıtlık ne de savaş olacak”Ekonomik kriz de yok, savaş da yok. “ne kıskançlık ne de rekabet olacak.” Hasetlik de kalkıyor; mesela bu kadınların kıskançlığı, insanların kıskançlığı kalkıyor, rekabet de kalkıyor. Hırs yok.“Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak” Çok fazla olacak. “ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır.” Aynısı; Peygamber Efendimiz (sav)’in söylediği gibi.

“Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar…”(Yeşaya, 49/9-10)

“Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.” Her yer yeşillik olacak diyor. “Yol boyunca beslenecek” Mesela yollarda, istasyonlarda yiyecekler, lokantalar… “Acıkmayacak, susamayacaklar.”

Yüce Rabbimiz, Kuran’da iman edenlere “Arz”da yani bütün yeryüzü üzerinde kutlu bir hakimiyet vaat etmiştir. Rabbimiz’in vaadi gereği, iman edip salih amellerde bulunanlar bu dünya yurduna mirasçı olacak, İslam ahlakı dünyaya hakim olacaktır. Bu; güzelliğin, bereketin, neşenin, sevincin, aydınlığın, temizliğin, barışın, adaletin, kardeşliğin, sevginin dünyaya hakim olması demektir. Allah’a Bir ve Tek olarak samimi imanın hakim olduğu bu dönemde, tüm batıl inanç ve felsefeler, dinsiz ideolojiler yeryüzünden kalkacaktır. Yüce Allah, bu büyük hakimiyete ahir zamanda Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ı vesile kılacaktır.

Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen yüzlerce mütevatir hadis ile müjdelenmiş; ahir zaman alametleri, Hz. Mehdi (as)’ın fiziksel özellikleri, zuhuru ve zuhurundan önceki ve sonraki dönem oldukça detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Yüce Allah’ın izniyle bu rivayetlerin Hicri 1400 (1979 yılı) itibariyle gerçekleşmiş olmasından, şu anda ahir zamanda yaşadığımız ve Hz. Mehdi (as)’ın zuhur ettiği anlaşılmaktadır. Hadislerle mutabık olarak gerçekleşen tüm alametlerden, Rabbimiz’in takdiri ile, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın önderliğinde İslam ahlakının dünya hakimiyetinin gerçekleşmesine az bir süre kaldığı açıkça görülmektedir.

Kuran’da İslam ahlakının dünya hakimiyeti ve Mehdiyet detaylı olarak anlatılmıştır:

– Büyük İslam alimleri Kuran tefsirlerinde, Hz. Mehdi (as)’a ve onun çevresindeki mümin topluluğuna işaret eden çeşitli ayetleriaçıklamışlardır.

– Yüce Allah Kuran’da Müslümlanlara birlik olmayı emretmiş, onlara bunu farz kılmıştır. Tarih boyunca dönemin Mehdilerinin önderliğinde birlik içinde yaşayan Müslümanlar, bugün de Rabbimiz’in emri gereği bir lider önderliğinde birlik olmak zorundadırlar. Ahir zamanda Rabbimiz’in vaadi gereği birlik haline gelecek olan Müslümanların manevi lideri de Hz. Mehdi (as) olacaktır. Dolayısıyla, Müslümanların birlik olmasını anlatan her ayet Mehdiyeti anlatır.


– Yüce Rabbimiz, Kuran’da bildirdiği Peygamber kıssalarında da akıl sahipleri için hikmetler olduğunu haber vermiştir. Her Peygamber, kendi devrinin Mehdisi’dir. Dolayısıyla her Peygamber kıssasında, içinde bulunduğumuz ahir zamana, yani Mehdiyete bakan işaretler bulunmaktadır. Kehf Suresi’nde, Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as) kıssalarında Mehdiyete işaret eden ayetler olduğu ise Peygamberimiz (sav) tarafından da bildirilen bir gerçektir.

– Tarih boyunca iyiler ve kötüler arasında, şeytanın taraftarlarıyla Hakkın taraftarları arasında süregelen bir mücadele olmuştur. Kuran’da Yüce Allah, bu büyük mücadeleyi tarif etmiş ve bunun örneklerini vermiştir. Adetullah gereği, ahir zamanda da deccaliyet ve Mehdiyet arasında büyük bir mücadele yaşanmaktadır. Dolayısıyla, Kuran’da bu mücadeleyi anlatan her ayet de, yine Mehdiyet’e işaret etmektedir.


Açıktır ki, Rabbimiz Kuran’daki pek çok ayetle, Mehdiyeti ve İslam ahlakının dünya hakimiyetini Müslümanlara haber vermiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru, diğer kutsal kitaplarda da haber verilmiş olan bir gerçektir. Tevrat ve Kitabı Mukaddes’in Mezmurlar bölümünü oluşturan Zebur, Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri ile mutabık olan ve zaman içinde değiştirilmeden korunmuş bölümler içermektedir. Kuran’da, “Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) ayetiyle, Hz. Mehdi (as)’ın gelişinin ve dünya hakimiyetinin, Tevrat ve Zebur’da da müjdelendiği haber verilmektedir. Nitekim Tevrat ve Zebur’u incelediğimizde, bu gerçeğin oldukça detaylı ve Kuran ayetleri ve hadislerle mutabık şekilde bildirilmiş olduğu görülmektedir. Hak olan söz konusu bölümlerin içinde, “Maşiyah”, “Kral Mesih”, “Shiloh (gönderilmiş olan, Allah’ın armağanı)” ve çeşitli başka isimlerle Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru ve dünya hakimiyeti anlatılmış, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önceki ve sonraki dönem de tarif edilmiştir.

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde de, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun, Allah’ın vahyi olan tüm kitaplarda haber verildiği şöyle bildirilmektedir:

Naim buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi (as)’ı Peygamberlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum: “Hz. Mehdi (as)’ın amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)
Peygamberlere dair olan kitaplarda, “Hz. Mehdi (as)’ın işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 49)
İbni Münavi diyor ki: “Danyal (as)’ın kitabında şöyle yazılıdır.”… Hz. Mehdi (as) çıkacak ve Allah-u Teala daha önce fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır. Sünnetler onunla ihya edilecek… (Bu hadis Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitabın Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)
Bu hadislerden anlaşılıyor ki; Mehdiyet, bütün hak dinlerin kitaplarında yer almıştır ve Müslümanlar bu kitaplara baktıklarında Hz. Mehdi (as)’ı bulacaklardır.

Aynı şekilde İncil’in Kuran’la mutabıklık gösteren hak olan bölümlerinde de Hz. Mehdi (as)’ın gelişi müjdelenmiştir. İncil’de geçen “Faraklit” ve “su testisi taşıyan adam” tanımlamaları dikkat çekicidir. Bu ifadelerle, Hz. İsa (as)’ın ahir zamanda geleceğini müjdelediği; dünyaya barış, huzur, birlik ve beraberlik, sevinç ve mutluluk getirecek bir liderden bahsedilmekte ve Kova burcundan bir kişiye işaret edilmektedir. (Aynı zamanda, 2012 yılının, Kova Çağının başlangıcı olarak kabul etmesi de çok manidardır.) Hz. İsa (as) havarilerine, kendisinden sonra gelecek bu güvenilir kişiye uymalarını, onun sözünü dinlemelerini ve son ana kadar onu izlemelerini öğütlemektedir.

Bunların yanı sıra, İncil’de belirtilen ahir zaman alametleri ile Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan sonraki zamana dair tarifler de, Kuran ayetleriyle ve Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerle büyük bir mutabakat içermektedir. Dolayısıyla İncil’e göre de ahir zaman alametlerinin hemen hepsi birbiri peşi sıra ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlardan, başta İslami kaynaklara, ardından da İncil, Tevrat ve Zebur’a dayanarak içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi (as)’ın faaliyet yaptığı dönem olduğu açıkça söylenebilmektedir.

Bu kitapçıkta, Mehdiyete ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden bazı Kuran ayetleri ile Tevrat, İncil ve Zebur’dan pasajların bir bölümüne yer verilmektedir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda, Rahman ve Rahim olan Allah, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ı vesile ederek, kulları için seçip beğendiği Hak dini egemen kılacak ve üstün Gücünü, yüce Kudretini tüm dünyaya gösterecektir. İçinde yaşadığımız zaman çok kutlu ve güzel bir dönemin başlangıcıdır. İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyeti, Allah’ın vaadidir ve Rabbimiz’in bu vaadi mutlaka gerçekleşecektir:

(Bu,) Allah’ın va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 6)

Kuran’da Mehdiyete ve Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Ayetler
Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Allah, yazmıştır: “Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olanİslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.(Saff Suresi, 9)

Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 33)

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82)

Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 8-9)

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese deAllah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de, O, dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana ‘üstün ve onurlu’ bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

… Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Rad Suresi, 42)

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28 )
“Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır).” (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır. (Saffat Suresi, 171-173)

“Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.” (Enbiya Suresi, 18 )

Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz’afları) mirasçılar kıldık… (Araf Suresi, 137)

Tevrat’da ve Musevi Kaynaklarda Hazreti Mehdi (as)

Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (as)’ın Gelişinden Önceki Dönemin Özellikleri

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği nesilde… tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] çağı gelmeden önceki sürede… günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak… (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlu’nun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği nesilde… kötü insan takdir görecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] çağı gelmeden önceki sürede… devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak… (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği nesilde… soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak… (Talmud, Kethuboth 112b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda… açlık okları gönderilecek… büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

… Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak… Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geldiği nesilde… sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği nesilde… babası ayıpladığında oğlu utanmayacak… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] çağı gelmeden önceki sürede… sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak… (Talmud, Sota 49b)

… Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim… Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek… (Zekeriya, 14 :2)

… Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14 :12)

… Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)

… Dünyanın temelleri sarsılacak… sarsıldıkça sarsılacak. Dünya… yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak… (Yeşaya, 24:18-20)

… Orduların Rab’bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım… (Talmud, Sanhedrin 97a)

… Yeşaya’nın Babil’le* ilgili bildirisi:… Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor… Evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek… Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:1, 5, 16-18 ) *Babil: Günümüz Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (as)’ın Özellikleri

[Hz. Mehdi (as)’ın] davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. (Yeşaya, 11:5)

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek… (Yeşaya, 11:4)

… [Hz. Mehdi (as)] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4)

O [Hz. Mehdi (as)] tüm dünyayı Allah’a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: “O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım.” [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

“… Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhumla başaracaksın” diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya, 52:13)

Ona [Hz. Mehdi (as)’a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)

… Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece sedirinden hükümdarlık edecek… (Talmud, Sanhedrin 20b)

Savaş arabalarını… uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak… (Zekeriya, 9:10)

… Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)’ın] üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek… (Yeşaya, 11:2-3)

Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] tüm insanlara Allah’ın yollarını ve O’ndan korkmayı öğretebilecek… (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

[Hz. Mehdi (as)] çıktığında… [Allah’ın yasalarının uygulanmasındaki] itaatsizlikleri düzeltecek… (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

… [Hz. Mehdi (as)’ın] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya, 11:10)

… O [Hz. Mehdi (as)] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm verir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.[Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

… O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor… (Yeşaya, 52:7)

Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] alametler göstermesine ya da kendini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer milletler arasında Kral Süleyman’dan daha fazla olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

[Hz. Mehdi (as)’ın] adı nedir? … Onun adı Şiloh [gönderilmiş olan, Allah’ın armağanı]… Onun adı Yinnon [adı dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan]… Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]… Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]… Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]… Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı… (Talmud, Sanhedrin 98b)

Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (as)’ın Hakimiyet Dönemi

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]… tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah’ı bilip tanımak olacak… (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

… Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)
O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]… batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı’nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah’ın ilmiyle dolacağı için…” (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

… Son günlerde… Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

“… Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar… Yakmak için silahları kullanacaklar…” Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 39:9-10)

Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak… Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek… (Yeşaya, 11:6-9)

O zaman [Hz. Mehdi (as) döneminde] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili…(Yeşaya, 35:5-6)

… Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek… (Yeşaya, 35:6-7)

… Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım… ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. (Hezekiel, 36:29-30)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

… Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar… (Yeşaya, 49:9-10)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)’ın] geleceği zamanda… tüm vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. [Yoel, 2:22] (Talmud, Kethuboth 112b)

Rab bütün dünyanın hükümdarı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız O’nun adı kalacak. (Zekeriya, 14 :9)

… Sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab’bin bilgisiyle dolacak… (Yeşaya, 11:9)

… İnsanlar Rab’bin Yüceliğini, Allahımız’ın görkemini görecek. (Yeşaya, 35:2)

… O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kalkacak. (Yeşaya, 2:17-18 )

… Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. (Hezekiel, 37:24)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım… (Hezekiel, 37:23-24)

… [Hz. Mehdi (as) döneminde halk] haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak… (Sefenya, 3:13)

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

… Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

… Harap olan şehirleri yapacaklar ve onlarda oturacaklar… (Amos, 9:14)

İnsanların gururu, kibiri kırılacak… (Yeşaya, 2:17)

Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. (Yeşaya, 32:5)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde… çok az bir emekle çok fazla şey başaracaklar… (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi… akıllı adamların sayısının artacağı bir dönem olacak… (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

O günlerde [Hz. Mehdi (as)’ın döneminde]… bilgi, akıl ve hakikat dünyada artacak… çünkü şöyle de yazılmıştır: “Taş gibi katılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım.” (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

İncil’de Hazreti Mehdi (as)

İncil’de Hz. Mehdi (as)’ın Gelişinden Önceki Dönemin Özellikleri:

İsa, Zeytin Dağı’nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?” İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek… Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan [Hz. İsa (as)’ın adından] ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Allah’ın egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. (Matta, 24:4-12)

… İmandan dönüş başlamadıkça… o gün gelmeyecektir. (Pavlus’tan Selaniklilere II. Mektup, 2:3)

… İsa Mesih’in elçileri tarafından söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki: “Dünyanın son günlerinde alay edenler Allah’sızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır.” Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, Allah inancından yoksun kişilerdir. (Yahuda’nın Mektubu, 1:17-19)

Allah’ı bildikleri halde, O’nu Allah olarak yüceltmediler [Allah’ı tenzih ederiz], O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Allah’ın Yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler… Allah’la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler [Allah’ı tenzih ederiz]. Oysa Allah sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 1:21-25)

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah’tan çok eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar…(Pavlus’tan Timoteos’a II. Mektup, 3:1-5)

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar… Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Pavlus’tan Timoteos’a II. Mektup, 4:3-4)

Benim adımdan [Hz. İsa (as)’ın adından] ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız… Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek… Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. [Hz. Mehdi (as) ve talebeleri de bu şekilde zorluk çekeceklerdir.] (Luka, 21:12, 16-19)

“Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek.” Sonra [Hz. İsa (as)] onlara şöyle dedi: “Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.” (Luka, 21:9-11)

… Güneşte, Ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak… (Luka, 21:25-26)

Lut’un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut’un Sodom’dan ayrıldığı güngökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlu’nun [Hz. İsa (as)’ın] ortaya çıkacağı gün [gelişi öncesinde] durum aynı olacaktır. (Luka, 17: 28-30)

Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun [Hz. İsa (as)’ın] günlerinde [gelişi öncesinde] de öyle olacak. Nuh’un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. (Luka, 17:26-27)

… Dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar… (Vahiy, 6:4)

Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecek. (Markos, 13:12)

Bazı kişiler mescidin nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, “Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!” dedi. (Luka, 21:5-6)

Dünya tüccarları onun [Babil*] için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük… zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları… satın alacak kimse yok artık. Diyecekler ki, “Canının çektiği meyveler elinden gitti, bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu…” Babil’de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ızdıraptan dehşete düşecekler…

“İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent! Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi, onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup, “Koca kent [Babil] gibisi var mı?” diye feryat ettiler… ” Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde, onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü.” … “Koca kent Babil de işte böyle şiddetle atılacak… Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi.” (Vahiy, 18:11-21)

*Babil: Günümüz Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.

Çocuklar, bu son saattir [son dönemdir]. Mesih karşıtının [antikrist/deccal] geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı [antikrist] türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. (Yuhanna’nın I. Mektubu, 2:18 )

Sonra yasa tanımaz adam [deccal] ortaya çıkacak… İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek. (Pavlus’tan Selaniklilere II. Mektup, 2:8 )

İncil’de Hazreti Mehdi (as)’ın Hakimiyet Dönemi:

Ne mutlu mülayim huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Matta, 5:5)
Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman, yaz mevsiminin pek yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde, buolayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Allah’ın Egemenliği yakındır.”(Luka, 21:28-31)

İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu [Hz. İsa (as)] yakındır, kapıdadır. (Matta, 24:32-33)

[Bundan sonra] aydınlanmak için kentin Güneş ya da Ay’a gereksinimi yoktur. Çünkü Allah’ın görkemi onu aydınlatıyor… Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da Güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. (Vahiy, 21:23-25; 22:5)

… “Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım… Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak Beni.” (İbranilere Mektup, 8:10-11)

… İnsanoğlu’nun [Hz. İsa (as)’ın] gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. [İman ışığı tüm dünyayı kaplayacaktır.] (Matta, 24:27)

O günler kadın erkek kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim, onlar daPeygamberler gibi bir ahlaka sahip olacaklar. (Elçilerin İşleri, 2:18 )

Şunu bil ki, son günlerde… [gerçeğe karşı gelenler] düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü…bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir. (Pavlus’tan Timoteos’a II. Mektup, 3:1, 8-9)

… Allah, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve Kendisi’ni sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? (Yakup’un Mektubu, 2:5)

Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm… Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. (Vahiy, 21:4)

İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti: “Ne mutlu ruhta yoksun olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır… Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara!… Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Allah kulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.” (Matta, 5:1-11)

Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak. Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. (Vahiy, 21:24-26)

Eski çağlardan beri kutsal Peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davud’un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı [Hz. Mehdi (as)] çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. (Luka, 1:69-71)

… Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı [Hz. Mehdi (as)]… gelecek, Yakup’un soyundan Allah’sızlığı uzaklaştıracak.” (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 11:26)

… Ulusları bir daha saptırmasın diye onu (deccali) dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi… (Vahiy, 20:3)

… Dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla Rahmani özyapıya ortak olasınız. (Petrus’a II. Mektup, 1:4)

Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar… (Vahiy, 7:16)

İncil’de Geçen Faraklit Kelimesi Hz. Mehdi (as)’a İşaret Etmektedir (Doğrusunu Allah bilir)

Faraklit’in kelime anlamı: Yardımcı, Hakikat Ruhu, Tesellici.

Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz. Ben de Allah’a yalvaracağım ve O size başka bir “Faraklit” gönderecektir. (Yuhanna, 14 :15-16)

Faraklit, öyle bir hakikat ruhudur ki, Rab onu benim ismimle gönderecektir. O size her şeyi öğretecek ve benim size söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır. (Yuhanna, 14 :26)

Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve siz de bana şahitlik edersiniz. (Yuhanna, 15:26-27)

Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem onu size gönderirim. (Yuhanna, 16:7)

Faraklit geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder. Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda, çünkü Allah’a gidiyorum ve artık beni göremezsiniz. Ve hüküm konusunda, çünkü bu dünyanın reisinde hükmedilmiştir. Size söyleyecek daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o, yani hakikat ruhu gelince, size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir, fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. (Yuhanna, 16:8-13)

Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bende asla onun nesnesi yoktur. (Yuhanna, 14 :30)İncil’de Geçen “Su Testisini Taşıyan Adam” Hz. Mehdi (as)’a İşaret Etmektedir (Doğrusunu Allah bilir)

“Su testisi taşıyan adam” kavramı astrolojide Kova burcuna işaret etmektedir. Bu tanımlama aynı zamanda İncil’de geçmektedir. Aşağıdaki İncil sözlerinde geçen bu ifade ile insanlığa birlik, beraberlik, güzellik, akıl ve bereket getirecek Kova burcundan olan bir kurtarıcının, yani Hz. Mehdi (as)’ın gelişine işaret vardır:

(Havariler) O’na, “Nerede hazırlık yapmamızı istersin?” diye sordular. İsa onlara, “Bakın” dedi, “Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve kadar izleyin”. (Luka 9-11)…Öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: “Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin…” (Markos 14 :13)


Zebur’da Hazreti Mehdi(as) ve Hakimiyet Dönemi

Sen Rab’be güven ve iyilik yap… Rab’den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab’be bırak, O’na güven. Rab’be umut bağlayanlar yeryüzünün varisi olacaklardır. (Mezmurlar, 37:3-9)
Alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak…. Çünkü kötülerin gücü kırılacak, ama doğrulara Rab destek olacak. Rab salihlerin her gününü gözetir, onların mirası ebedi olacaktır. (Mezmurlar, 37:11, 17-18 )
Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab’be dönecek, ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab’bindir… (Mezmurlar, 22:27-28 )
“… Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)] çıkaracağım, meshettiğim [seçtiğim] kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak.” (Mezmurlar, 132:17-18 )
Rab’den korkan o adam kimdir?… Canı iyilikte oturacak; onun soyu yeryüzünün varisi olacaktır. Rab’bin sırrı ondan korkanlara olacaktır… (Mezmurlar, 25:12-14)
Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, onu [Hz. Mehdi (as)’ı] görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü Kral [Hz. Mehdi (as)] Rab’be güvenir, Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:5-7)
Kralın [Hz. Mehdi (as)’ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun, onun aracılığıyla insanlar kutsansın, bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! (Mezmurlar, 72:17)
Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır [Hz. Mehdi (as)’ın sözleri çok hikmetli ve etkili olacak, dinsiz ideolojileri kökten etkisiz hale getirecektir], halklar ayaklarının altına serilir [tüm insanlar Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaklardır]. (Mezmurlar, 45:5)
[Hz. Mehdi (as)] egemenlik sürsün denizden denize, Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek! (Mezmurlar, 72:8 )
[Rab] Senin kurtarışınla izzeti büyüktür, onu [Hz. Mehdi (as)’ı] görkem ve büyüklükle donattın. (Mezmurlar, 21:5)
Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona uzun… bir ömür.(Mezmurlar, 21:3-4)

Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)’a]… sonsuza dek sevgi gösterir. (Mezmurlar, 18:50)
Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına… (Mezmurlar, 45:2)
… [Hz. Mehdi (as)’ın] üzerine celal ve haşmet koydun. (Mezmurlar, 21:5)
… [Hz. Mehdi (as)’ın] krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin… (Mezmurlar, 45:6-7)
… Yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:12-14)
Mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın… (Mezmurlar, 72:4)
Ey yiğit… görkemine, yüceliğine bürün. (Mezmurlar, 45:3)
[Hz. Mehdi (as)] yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! Onun günlerinde [Hz. Mehdi (as) döneminde] doğruluk serpilip gelişsin, Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! (Mezmurlar, 72:6-7)
Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak.(Mezmurlar, 132:17-18 )
Ya Rab, kral [Hz. Mehdi (as)] seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. (Mezmurlar, 21:1-2)
[Hz. Mehdi (as)’ın] üzerine sürekli bereket yağdırdın… (Mezmurlar, 21:6)
Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar?Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab’be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)’a] karşı. “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, “atalım üzerimizden bağlarını.” (Mezmurlar, 2:1-3)
Demir çomakla kıracaksın/güdeceksin onları, çömlek gibi parçalayacaksın [Hz. Mehdi (as) dinsiz sistemleri fikirleriyle temelinden çökertecektir]. (Mezmurlar, 2:9)

Sonuç


Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın ahir zamanda gelişi, Yüce Rabbimiz’in tüm insanlığa çok büyük bir müjdesidir. Bu mübarek şahısların zuhuruyla birlikte, bütün batıl inançlar, dinsiz ideolojiler yeryüzünden kalkacaktır. Böylece sevgisiz, huzursuz ve zulüm içinde yaşayan; şefkat, dostluk, merhamet, vefa, saygı gibi manevi değerlerin unutulduğu, materyalist dünyanın karanlığı içinde ezilen insanlar, derin imanın, üstün ahlakın hakim olduğu ve sevginin doyasıya yaşandığı bir döneme şahit olacaklardır. Allah’a Bir ve Tek olarak imanın hakim olacağı bu dönemde, artık fitne kalmayacak, çatışma ve savaş yaşanmayacak, kan akmayacaktır. İnsanlar, yüzyıllardır özlemini duydukları barış, adalet ve kardeşlik dönemine kavuşacak; Cenab-ı Allah’ın izniyle muhteşem bir Altın Çağ’a tanık olacaklardır.

Bu, Rabbimiz’in Kuran’da, Tevrat’ta, Zebur’da ve İncil’de ahir zaman için müjdelediği, ayrıca diğer İslami ve Musevi kaynaklarda haber verilen, binlerce seneden beri bilinen ve beklenen “Mehdi” müjdesidir. Birbiri ardınca gerçekleşen ahir zaman alametlerinden de anlaşıldığı üzere, şu an ahir zamandayız ve tüm dünya, Allah’ın son bir kez İslam ahlakını hakim etmek üzere “hidayet verici” sıfatıyla gönderdiği Hz. Mehdi (as)’ın zıl ve gölgesi altındadır. Allah’ın dilemesiyle Hz. Mehdi (as), kaderinde yazılı olan bu üstün görevde mutlaka başarılı olacak; Allah’a imanı ve Allah’ın beğendiği ütsün din ahlakını tüm dünyada hakim kılacaktır. Hz. Mehdi (as)’ın zuhuruyla birlikte dünyada hali hazırda devam eden zulüm, korku, nefret, öfke, düşmanlık, huzursuzluk, kan dökücülük, şiddet, terör, sevgisizlik, yozlaşma ve ahlaksızlık tamamen sona erecektir. Yüce Rabbimiz’in izniyle tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler dostluk ve kardeşlik içinde yaşayacak ve yeryüzünün tümünde barış hakim olacaktır.

Allah’ı birleyenler olarak iman eden, tüm samimi Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin içinde bulunduğumuz dönemde en büyük görevlerinden biri, Hz. Mehdi (as)’ı müjdelemek olmalıdır. Üç İlahi dinde müjdelenen Hz. Mehdi (as)’ın geliş müjdesini tüm dünyaya yaymalı, Hz. Mehdi (as) için ortam hazırlamalıdırlar. Dünyayı saran tüm sorunların ve sıkıntıların Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru ile çözüleceğine kalpten inanmalı, onun gelişine zemin hazırlayan birer öncü olmalı, onun getireceği barış, kardeşlik ve sevgi tohumlarının müjdeleyicisi olmalıdırlar. Ayrıca dünyada din veya mezhepler arasında ayrılık tohumları ekerek savaşları kışkırtıcılığı yapanların, Müslüman, Hristiyan ve Museviler arasında suni düşmanlıklar çıkarıp, iman edenleri birbirine kırdırmak isteyenlerin sinsi oyunlarını bozmak için çaba sarfetmelidirler. Bu, üç İlahi dinde de tüm samimi iman edenler için bir yükümlülüktür.
Unutulmamalıdır ki, Yüce Rabbimiz’in sevdiği ahlak, cennet ahlakıdır. Cennette ise, hiçbir şekilde savaş, öfke, düşmanlık olmayacaktır. Dolayısıyla tüm samimi dindarların yeryüzünde hakim etmesi gereken ahlak, cennet ahlakı olmalıdır. Hz. Mehdi (as) vesilesiyle dünyanın tümüne hakim olacak olan bu ahlak, Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz kutlu dönemde Allah dostlarının vesilesiyle güç bulacak ve gelişecektir.
Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 208 )
Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah’ındır. O, herşeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 120)
Göklerde ve yede Allah O’dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir. (En’am Suresi, 3)

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın