Hz Lut Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı

Hz Lut Aleyhisselatüvesselâmın Hayatı

Lût Aleyhisselâmın Soyu:

Lût b.Hâran, b.Târah[1], b.Nahor, b.Saruğ´dur. [2]

Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran´ın oğlu idi. [3]

Lût Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:

Lût Aleyhisselâm; uzuna çalar orta boylu[4], beyaz tenli, güzel yüzlü, ince bu­runlu, küçük kulaklı, uzun parmaklı, güzel gülüştü idi. [5]

Lût Aleyhisselâmın İbrahim Aleyhisselâma İlk İman Ve Onunla Birlikte Hicret Edişi Ve Bazı Faziletleri: Başa Dön

Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâma ilk iman eden (Ankebût: 26) ve Allah yo­lunda, Onunla birlikte hicret etmek şerefine eren[6], İbrahim Aleyhisselâmın yo­lunda ve Şeriatında, ibâdet ehli, cömerd, sabırlı, müttakî, konuksever, çiftçilik eder, eker biçer, elinin emeğiyle geçinir mübarek bir zattı. [7]

İbrahim Aleyhisselâmla yanındaki Muhacirler, Babil´den ayrılınca, Harran´a´[8] varıp orada, bir müddet oturdular. [9]

Oradan, Ürdün´e[10], Ürdün´den de, Mısır´a gittiler. [11]

Şam´a dönmek üzere[12], Mısır´dan ayrıldılar. [13]

İbrahim Aleyhisselâmla yanındakiler, Filistin toprağında, Filistin ile Kudüs ara­sında, Şam çölündeki Seb´ diye anılan yere varıp indiler. [14]

İbrahim Aleyhisselâm, Seb´ halkının, uygunsuz tutum ve davranışları yüzün­den, Seb´den ayrılarak Filistin toprağında Remle ile İlya (Kudüs) arasında bir ye­re gelip yerleşti, [15] ki, orası, Katt veya Kıtt diye anılan yer idi. [16]

Lût Aleyhisselâmın Sedum Ve Amure´ye Yerleşmesi:


Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselâma, rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmet­çiler ihsan etti. [17]

İbrahim Aleyhisselâmın kardeşi Haran´ın oğlu Lût Aleyhisselâmın da orada malı çoğaldı.

İbrahim Aleyhisselâm, ona:

“Yüce Allah, bizim mallarımızı, küçük büyük baş hayvanlarımızı çoğalttı.

Sen, yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure şehirlerine[18] yerleş!” dedi.

Bu şehirler, İbrahim Aleyhisselâmın oturduğu yerin yakınında idi,

Lût Aleyhisselâm, oraya gidip yerleşti.”[19]

O taraflara gelen bir kral, Lût Aleyhisselâmla çarpıştı. [20] Kendisini, esir, mal­larını iğtinam edip sürdürdü.

İbrahim Aleyhisselâm, bunu, haber alır almaz, 318 kişilik maiyetiyle gidip çar­pışarak Lût Aleyhisselâmı kurtardı ve gasb edilen mallarını da, geri aldı.

Allah ve Resulünün düşmanlarından bir çoklarını öldürdü. Bozguna uğratarak kaçırdıklarını da, Dımaşk´ın doğusuna varıncaya kadar takip etti, kovaladı. [21]


Sedum Ve Diğer Şehirler Halkının İğrenç Ahlaksızlıkları:


Sedum ve diğer şehirler halkının, şehir dışında, yol üzerinde bostanları ve mey-va bahçeleri vardı.

Yağmursuzluktan, kuraklık ve kıtlığa uğradıkları zaman, birbirlerine: “İçinde geçimliğiniz bulunan meyva bahçelerinizi, dışarıdan gelecek yolcular­dan koruyunuz!” dediler.

“Nasıl koruyalım ” dediler.

Birbirlerinin yanına gelip gittiler.

“Yurdlarınızın içinde bulunduğunuz ve tanımadığınız yabancıların elbisesini, soyunuz, çekip ırzına geçiniz!

Siz, böyle yapmayı, âdet edindiğiniz zaman, insanlar, şehirlerinize ayak basa­mazlar!” dediler ve dediklerini de, yapmağa başladılar. [22]

Artık, yolları, kesiyorlar, yurtlarından geçen erkek yolculara sataşıyorlar, on­larla, alay ediyorlar, yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı!

Kendi toplantı yerlerinde.birbirleriyle osuruşmaktan,hattâ yollarda, açıktan açığa birbirlerinin ırzına geçmekten utanmıyorlardı![23]

Onlardan biri, bir kimsenin zorla ırzına geçer, onu, döver, sonra da:

“Sana yaptığım bu işe karşılık, ücretimi, ver!” der, Hâkimleri de, fail lehine hüküm verirdir. [24]

Lût kavmi, bu hayasızlıklara, hayvanlar gibi ve belki hayvanları da, geride bı­rakacak derecede devam ediyorlardı. [25]

Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm, insanlardan, bu iğrenç işi işleyen­leri şöyle lanetler:

“Lût kavminin annelini işleyen kimseye, Allah, lanet etsin! Lût kavminin amelini işleyen kimseye, Allah, lanet etsin! Lût kavminin amelini işleyen kimseye, Allah, lanet etsin! [26]

“Lût kavminin amelini işleyen kimse, mel´undur! [27]

Lût kavminin amelini işleyen kimse, mel´undur!”´[28]

“Ümmetimden, Lût kavminin amelini işleyerek ölen kimseyi, Allah, onların yanına nakl ve onlarla birlikte haşr eder!” [29]

“Kimi, Lût kavminin amelini işler halde bulursanız´[30]´, o fiili işleyeni de, kendisiyle

o fiil işleneni de, öldürünüz!” [31]

“Üsttekini de, alttakini de, Recmediniz! [32]

“İkisini de, Recmediniz!”´[33]

Lût kavminin erkekleri, kadınlarla evlenmeyi de, bırakmışlardı.[34]

Evlilerden, cinsî sapıklıklarını, karılarına da, uygulayanlar vardı.[35]

Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm, böyleleri hakkında da: “Karısının arkasından cinsî sapıklık yapan kimse, mel´undur!” buyurmuştur.[36]*

Lût Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri:


Lût Aleyhisselâm; Allah tarafından, kendilerine yüksek Meziyyetler[37], Hüküm ve İlim verilen Peygamberlerdendi. [38]

Yüce Allah, onu, küfürleri ve ahlaksızlıkları dillere destan olan Sedum ve diğer dört şehir halkına[39]´, Peygamber olarak gönderdi. [40]

Lût Aleyhisselâm, onların içinde yirmi dokuz yıl kadar kaldı. [41]

Onları, bir olan Allah´a ibâdete ve yapageldikleri haksızlık ve ahlaksızlıkları bı­rakmağa davet etmekten´[42], davetini, kabul ve tevbe etmedikleri takdirde aza­ba uğrayacaklarını haber vermekten geri durmadı.[43]

Kur´ân-I Kerimin Lût Kavmi Hakkındaki Açıklaması:

Lût:

“Şüphesiz ki, ben, size (gönderilmiş) emîn bir Peygamber´im!

Artık, Allah´dan korkunuz ve bana itaat ediniz!

Ben, buna karşılık, sizden hiç bir ücret istemiyorum.

Benim mükâfatım, âlemlerin Rabb´ından başkasına âid değildir.

Siz, Rabb´inizin, sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıp ta, insanların içinden er­keklere mi gidiyorsunuz !

Hayır! (siz, helaldan, harama) tecavüz eden bir kavimsiniz! [44] Siz, sizden önce, âlemlerden hiç birinin yapmadığı hayâsızlığı mı yapıyorsunuz ! Demek siz, kadınları bırakıp ta, şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz ha! Meğer, siz, haddi aşan bir kavim işsiniz![45]

“Siz, gerçekten, öyle hayasızlığı (meydana) getiriyorsunuz ki, sizden önce, âlem­lerden hiç biri, bunu, yapmamıştır!

Siz, mutlaka, erkeklere gidecek, yol kesecek, toplantı yerinde, meşru olmayanı, yapıp duracak mısınız !” dedi.[46]

Onlar:

“Ey Lût! Sen (bu dâvadan) vaz geçmezsen, and olsun ki: mutlaka (memleketi­mizden kovulup) çıkarılanlardan olacaksın!” dediler.[47]

(Lût) Onlara:

“Siz, gözünüz göre göre, hâlâ, o kötülüğü, yapacak mısınız !

Gerçekten, siz, kadınları bırakıp da, şehvetle mutlaka, erkekJere yanaşacak mısınız !

Hayır! Siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavmsiniz!” dedi.[48]

(Buna karşı) kavminin cevabı:

“Lût Hanedanını, memleketinizden çıkarınız!

Çünkü, onlar, temizliğe zorlar insanlardır! “[49]

“…..Eğer, sen, doğru söyleyenlerden isen, Allanın (bizi tehdid ettiğin) azabını

getir bize!” demelerinden başka (bir şey) olmadı.[50]

De ki:

“Yâ Rab! O fesadcılar güruhuna karşı, bana yardım et![51]

Lût Kavmini Helak Etmeğe Giden Elçi Meleklerin İbrahim Aleyhisselâma Uğramaları:

Sedum´un azgın halkı, Lût Aleyhisselâmı, yalanladılar. Kibir ve gururlarını, artırdıkça, artırdılar.[52]

Yüce Allah, Lût Aleyhisselâmın duasını kabul edip[53] Resulüne yardım ve se-dum halkını helak etmeyi, irâde buyurduğu zaman[54], Cebrail Aleyhisselâmı, iki Melekle[55]´ ki, Mîkâil ve İsrafil Aleyhiselâmlarla birlikte gönderdi.

Bu Melekler, genç ve güzel birer erkek suretinde yürüyerek gidip İbrahim Aley-hisselâma konuk oldular.[56]

Onlar; hem İbrahim Aleyhisselâma, İshak isminde bir oğlu doğacağını müjde­leyecekler, hem de, Lût kavmini helak edeceklerini haber vereceklerdi.[57]

Yüce Allah, bunu, Kur´ân-ı keriminde şöyle açıklar:

“And olsun ki: Elçilerimiz (Melekler), İbrahim´e müjde ile gelip Selâm! dediler.

O da: Selâm! dedi ve hiç eğlenmeden, bir buzağı (kebabını) getirdi.

(İbrahim, konukların) buna, ellerinin uzanmadığını görünce, onlarfın durumundan, hoşlanmadı. Onlardan, kalbine bir nevi´ korku gizledi.

Onlar:

Korkma! Çünki, biz, Lût kavmine gönderildik!” dediler.[58]

(İbrahim):

“Ey gönderilen (Elçi)ler! Sizin işiniz (vazifeniz) nedir ” diye sordu.

(Elçiler):

“Gerçekten, biz, günahkâr güruhuna gönderildik![59]

“Biz, bu memleketin ahalisini helak edeceğiz!

Çünkü, onun ahalisi, zâlim oldular!” dediler.[60]

Vaktâ ki, İbrahimden o korku gitti. Kendisine, bir de, müjde geldi.

(Şimdi, o) Lût kavmi hakkında (adetâ) bizim (Elçilerimiz)le mücâdele ediyor (Lûtla ona iman edenlerin de, azaba uğrayacaklarını sanarak korkuyor, onlara acıyor)du.

Çünkü, İbrahim, gerçekten, yumuşak huylu, yufka yürekli, kendisini, tamamıyla Allâha vermiş bir kişi idi[61]”İbrahim Aleyhisselâmın Elçi Meleklerle Tartışması:


Elçi Melekler:

“Biz, şu kariyenin halkını, helak edeceğiz!

Çünki, oranın halkı, zâlim oldular!” dedikleri zaman, İbrahim Aleyhisselâm; onlara:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, dört yüz Mü´min bulunduğu halde, helak eder misi­niz ” diye sordu.

Elçi Melekler: “Hayır!” dediler. İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, üç yüz Mü´min bulunduğu halde, helak eder misi­niz ” diye sordu.

Elçi Melekler: “Hayır!” dediler. İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, iki yüz Mü´min bulunduğu halde, helak eder misiniz ” diye sordu.

Elçi Melekler: “Hayır!” dediler. İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, yüz Mü´min bulunduğu halde, helak eder misiniz ” diye sordu.

Elçi Melekler: “Hayır!” dediler.[62] İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, elli Müslüman bulunsa, ne dersiniz ´[63] Oradakileri, helak eder misiniz ” diye sordu.

Elçi Melekler:

“Hayır!”[64] O kariye halkının içinde, Müslümanlardan, elli kişi bulunsa, onla­ra, azab etmeyiz!” dediler.[65]

İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi,[66]´ içinde, kırk Mü´min bulunduğu halde, helak eder misi­niz ” diye sordu.

Elçi Melekler:

“Hayır!” dediler.[67]

İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, otuz Müslüman bulunursa, ne dersiniz ” diye sordu.

Elçi Melekler:

“Bir kariye halkının içinde, otuz Müslüman bulunursa, azab etmeyiz!” dediler.[68]

İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, on dört Mü´min bulunduğu halde, helak eder misi­niz ” diye sordu.

Elçi Melekler:

“Hayır!” dediler.[69]

İbrahim Aleyhisselâm:

“Siz, bir kariyeyi, içinde, on Müslüman bulunursa, ne dersiniz ” diye sordu.

Elçi Melekler:

“Müslüman on kişi bulunursa da, azab etmeyiz!” dediler.

Bunun üzerne, İbrahim Aleyhisselâm:

“İçinde, on Müslüman bulunmayan ve hayr olmayan bir kavim yoktur!” dedi.[70]

“Elçiler, ona:

“Ey İbrahim! Ondan (bu mücâdeleden) vaz geç!

Çünkü, gerçek, şudur:

Rabb´inin emri gelmiştir.

Onlara, muhakkak, red olunmayacak bir azab çatıcıdır!” dediler.[71]

(İbrahim):

“Onların içinde Lût ta, var!” dedi.

Elçi Melekler:

“Biz, orada, kimin bulunduğunu, çok iyi bileniz!

Onu da, Ehlini de, muhakkak, kurtaracağız,

Yalnız, geride (azapda) kalacaklardan olan karısı müstesna!” dediler.[72]Elçi Meleklerin Lût Aleyhisselâmın Yurduna Gelişi Ve Ona Konuk Oluşu:


Yüce Allah; Lût kavmini helak etmek üzere gönderdiği Meleklere:

“Lût, onlar aleyhinde dört defa şehâdette bulunursa, onları, helak etmenize izin verdim![73]

Lût, onlar aleyhinde dört[74] kerre şehâdette bulunmadıkça, onları, helak etme­yiniz!” buyurmuştu.[75]

Elçi Melekler; İbrahim Aleyhisselâmın yanından ayrılarak Lût Aleyhisselâmın kariyesine doğru gittiler. Gündüzün ortasında oraya vardılar.

Sedum ırmağına ulaştıkları zaman, Lût Aleyhisselâmın, Ev halkı için, su dol­duran kızı ile karşılaştılar: Ona:

“Ey genç kız! Konuk olunacak yer var mı ” diye sordular. Genç kız:

“Evet! Konuklanacağınız, şurasıdır.

Fakat, ben, gidip yanınıza gelinceye kadar, içeri girmeyiniz!” dedi. Gidip Babasına:

“Babacığım! Şehrin kapısı önündeki yiğitler, Senin yanına gelmek istiyorlar. Ben, onların yüzlerinden daha güzel yüzlüsünü görmüş değilim. Sakın, Senin kavmin, onları, yakalayıp kendilerine bir rezillik yapmasınlar!” dedi. Lût kavmi, erkek konuk kabul etmekten, Lût Aleyhisselâmı, men etmişler, ona: “Sen, aramızdan çekil! Erkekleri, biz konuklayacağız!” demişlerdi.[76]

Lût Aleyhisselâm; genç konukları, içeriye gizlice almış, onlardan, hiç kimsenin haberi olmamıştı.

Fakat, Lût Aleyhisselâmın karısı, gidip bunu, kavmine haber verdi ve:

“Lût´un evinde, öyle genç erkekler var ki, ben, şimdiye kadar, ne onlar gibisi­ni, ne de, onların yüzlerindeki güzelliğin bir benzerini[77] ve kendilerinden yayı­lan güzel kokudan daha güzelini´[78] görmüş değilim!” dedi.

Elçi Melekler, Lût Aleyhisselâma:

“Biz, bu gece, sana, konuk olmak istiyoruz![79]

Biz, bu gece, sana, konuk´uz!” dediler.[80]

Lût (Aleyhisselâm):

“Her halde, siz, yabancı, tanınmamış bir cemâatsiniz ” dedi.[81]

“…..O, bunlar yüzünden, kaygıya düştü. Bunlar yüzünden, göksü daraldı ve (ken­di kendine): bu, çetin bir gündür! dedi.´[82]

Lût Aleyhisselâm, onlara:

“Siz, bu kariye halkının, ne yaptığını, biliyor musunuz [83]

Siz, onların işini, işittiniz mi ” dedi.

Elçi Melekler:

“Ne imiş onların işi [84] Ne yapıyormuş onlar ” diye sordular.[85]

Lût Aleyhisselâm:

“İnsanlar içinde, onlardan daha kötü bir kimse yoktur![86]

Ben, yer yüzünde, kötü iş işlenen yer olarak onların kariyesinden daha kötüsü bulunmadığına şehâdet ederim![87]

Vallahi, ben, yer yüzünde, onlardan daha habîs insanlar bulunabileceğini bil­miyorum!” dedi ve bu sözünü, dör[88] kere tekrarladı ve kavmi aleyhinde şeha-dette bulunmuş oldu.

Melekler, Lût Aleyhisselâmla birlikte eve girdiler.[89]


Lût Aleyhisselâmın Başı Dertte:


“Şehir halkı, sevine sevine geldi.[90] Lût Aleyhiselâmın evini, her taraftan kuşattılar.[91] Lût Aleyhisselâm, kapıyı kapadı.

Elçi Meleklerle kendisi, içeride bulunuyor, kapının arkasından, onlarla münâ­kaşa ediyor, tartışıyor, içeriye girmemeleri için, onlara and veriyor[92], yalva-rıyordu.[93]

Sedumlular ise, eve inmeğe, girmeğe çalışıyorlardı.[94]

Lût Aleyhisselâm:

“Ey kavmim!”[95]

“Gerçekten, bunlar, benim konuklarımdır.[96]

“Beni, konuklarımın yanında rüsvay etmeyiniz! [97]

“Allah´dan korkunuz! Beni, tasalandırmayınız! [98]

“Eğer (dediğinizi) yapıcılar iseniz… [99]

“…..işte, kızlarım! Sizin için, onlar, daha temizdir. (Onlarla, evleniniz.)

Allâh´dan korkunuz! Beni, konuklarımın içinde, küçük düşürmeyiniz!

Sizin içinizde, aklı erer, doğru yolu gösterir bir adam da, yok mudur !” dedi.[100]

Onlar:

“Biz, seni, il´e âleme (bizim bu gibi işlerimize) karışmaktan, men etmedik

mi ” [101]

And olsun ki: -senin de, bildiğin üzere- bizim, senin kızlarınla hiç bir hakk (ve ilgi)ımız yoktur.

Sen, bizim ne istediğimizi, elbette, bilirsin!” dediler. (Lût):

“Ya size (yetecek) bir gücüm olsaydı, ya da, sarp bir kaleye sığınabilsey-

dirn[102]´”

“Ben, sizin, bu yaptığınıza, elbette buğz edenlerdenim!

Ey Rabb´im! Beni ve Ehlimi, onların yapageldikleri (bu kötülüğün azâbın)dan kur­tar!” dedi. [103]

Elçi Melekler, Lût Aleyhisselâmın sıkıntıya ve zahmete uğradığını görünce,

ona[104]

“Ey Lût! Emîn ol ki: biz, Rabb´inin Elçileriyiz!

Onlar, sana, kat´iyyen dokunamazlar!

Sen, hemen, gecenin bir kısmında ailenle yürü! (yola çık!)

İçinizden, hiç biri geri kalmasın!

Yalnız, karın müstesnadır!

Çünkü, onlara isabet edecek (azab), hiç şüphesiz, ona da, çarpacaktır!

O halde, gecenin bir kısmında aileni, yürüt.

Sen de, arkalarından git!

Sizden, hiç kimse ardına dönüp bakmasın!

Emrolunacağınız yere geçip gidiniz[105]

Onlara, va´d olunan (helak) vakti, sabah vaktidir.

Sabah vakti de, yakın değil midir ” [106]

Kapıyı, aç! Sen, bizi, onlarla başbaşa bırak!” dediler. [107]

Lût Aleyhisselâm, kapıyı, açınca[108], Sedumlu azgınlar, içeri daldılar. Elçi Me­leklerin yanına girdiler. [109]

Elçi Meleklere, kötülük yapmağa kalkıştılar. [110]

Cebrail Aleyhisselâm, Sedumlu azgınları, cezalandırmak için, Rabbinden, izin istedi.

İzin verilince, Cebrail Aleyhisselâm, kanadını, onların yüzlerine çarpıp hepsi­nin gözlerini, silme kör etti!

Onlar, hemen geri döndüler:

“Ey Lût! Sen, bize Sihirbazlar getirdin! Bizi, senin gibi, sinirledin! [111]

Hele, sabaha bir çıkalım! [112]

Yine, döneriz!” [113] diyerek Lût Aleyhisselâmı, tehdid ediyorlar[114], aynı za­manda, birbirilerini çiğneyerek kör bir halde dışarı çıkmağa´[115], tutunmak için du­varları bulmağa çalışıyorlar[116], fakat ne gidecekleri yolu biliyorlar, ne de, ken­dilerine evleri gösteriliyordu! [117]

“Kör olduk! Kör olduk!

Yer yüzündeki halkın en Sihirbazları, Lût´un evindedir!” diye söyleni­yorlardı. [118]Lût Kavminin Helak Edilişi:


Lût kavminin kötü tutum ve davranışları ve helak edilişleri, Kurân-ı kerimde şöy­le açıklanır:

“Ona (Lût´a) şu (kesin) emri Vahy ettik:

Sabaha çıkarlarken, onların, arkası, muhakkak, kesilmiş olacaktır! [119]

“Lût kavmi, (kendilerini azabla) korkutan (emir)leri, yalan saydılar. [120]

“And olsun ki: (Lût), onlara (kendilerini) azabla yakalayacağımızı da, haber vermişti.

Fakat, onlar, bu korkutmaları, şüphe ile yalanladılar. [121]

“Hayatına yemin ederim ki: onlar, sarhoşlukları (azgınlıkları) içinde, muhakkak, serseri bir halde idiler.[122]

“And olsun ki: onlar, konuklarına (bile) kötülük yapmayı kast etmişlerdi.

Biz de, gözlerini, silme kör ediverdik!

İşte, azabımızı ve tehdidlerimizi (n akıbetini) tadınız!” (dedik) [123]

“And olsun ki: onlara, bir sabah (yakalarını) asla bırakmayacak olan bir azab baskın yaptı.

İşte, (dedik) tadınız benim azabımı ve tehdidlerimin akıbetini!” [124]

“Onları, Işrak vaktine girdikleri sırada, o (korkunç) sayha (çığlık), birden yakala-yıverdi!

Hemen (şehirlerinin) üstünü, altına getirdik!

Tepelerine de, balçıktan pişirilmiş bir taş (yağmuru) yağdırdık! “[125]

Vaktâ ki, azab emrimiz geldi. (O memleketin) üstünü, altına getirdik! Tepelerine de, balçıktan pişirilmiş, istiflenmiş taşlar yağdırdık ki, onlar, Rabb´inin katında hep damgalanmış/ardı. Onlar, zâlimlerden uzak değildir.” [126]

“Onların üzerine, bir (azab) yağmuru yağdırdık.

İşte, bak! Günahkârların sonu, nice olmuştur! [127]

“Allah, küfredenlere Nuh´un karısı ile Lût´un karısını misal olarak gösterdi:

Onlar, kullarımızdan iki iyi kulun (nikâhı) altında idiler.

Böyle iken, hainlik ettiler de (o iki zevç) onları, Allah´ın azabından hiç bir şeyle kurtaramadılar. Onlara (o iki kadına): “Ateşe girenlerle birlikte siz de, giriniz!” denildi. [128]

“O (şehrin harabeleri[129] gerçekten, (herkesin görebileceği işlek) bir yol üstün­de (hâlâ) durucudur!”

“Bunda, iman edenler için, muhakkak, bir ibret vardır. “[130]

“And olsun ki: aklını, kullanacak bir kavim için, biz, oradan, apaçık bir nişâne(´ bırakmışız. [131]

Lût Aleyhisselâmın Karısının Helaki:

Lût Aleyhisselâmın karısı, duyduğu korkunç bir gürültü üzerine arkasına dönüp: “Vaah kavimci-ğim!” diyerek açındığı sırada, Yüce Allah, gönderdiği şeyle[132], taşla[133] onu da, helak edip[134] özlediği kavmine kavuşturdu. [135]

Lût Aleyhisselâmın imansız karısının adı, Vâhile idi. [136]

Lût Aleyhisselâmla Ev Halkının Şam Taraflarına Gidişi:

Seher vakti olunca, Yüce Allah, Lût Aleyhisselâm ile Ev halkını, Şam´a doğru yollandırdı.[137]

Lût Aleyhisselâmın Filistinde Oturuşu Ve Vefatı :

Lût Aleyhisselâm; vefat edinceye kadar, Şam-Filistin toprağında, Amcası İbra­him Aleyhisselâmla birlikte oturdu.

İbrahim Aleyhisselâm; Lût Aleyhisselâmın kızı ile, Medyen b.İbrahim´i evlendirdi.

Yüce Allah, onun neslini de, bereketlendirdi; Medyen halkı, onlardan hâsıl oldu. [138]

Lût Aleyhisselâmın, kavminin helakinden yedi yıl sonra vefat ettiği de söylenir.

Lût Aleyhisselâmın, Hz.Şâre ile İbrahim Aleyhisselâm ve oğullarının gömüldük­leri kabirlerinin civarında, İbrahim Aleyhisselâma aid Yakîn diye anılan Mescid´e bir fersah kadar uzaklıkta bulunan köydeki kabrine gömüldü. [139]*

Ona ve gönderilen bütün Peygamberlere Selâm olsun!

Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dînini tebliğ etti.

İbrahim aleyhisselamla birlikte Bâbil’den hicret edip, Şam diyârına geldikleri zaman Cebrâil aleyhisselam gelerek Lut Gölü civârındaki Sedum bölgesi ahâlisine peygamber olarak gönderildiğini bildirdi. İbrahim aleyhisselamdan ayrılarak Sedum bölgesine gitti.

Bu beldede ahlâksız ve sapık bir millet türemişti. Putlara tapıyorlar, soygun yapıyorlar, zayıfları eziyorlardı. İğrenç olan livata (homoseksüellik; bugün tedâvisi mümkün olmayan AIDS hastalığına sebeb olan cinsî sapıklık) yapıyorlardı Lut aleyhisselam onları çirkin işlerden menedip, doğru yola dâvet etti. Bu husus Kur’ân-ı kerîmde Şuarâ sûresi 161-164. âyetlerde meâlen şöyle bildirilmektedir:
“Kardeşleri Lut onlara: Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş emîn, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah’tan korkun ve bana itâat edin! Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim âlemlerin Rabbine âittir, dedi.”

Sedum halkı hazret-i Lut’un dâvetine uymadılar. İsyân edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası hazret-i Lut’a inanmamıştı. Kâfirlerle bir olup, ona ihânet etmişti. Bu azgın ve cinsî sapıklıkla uğraşan kavim, îmân etmedikleri gibi hazret-i Lut’u ve ona inananları memleketlerinden kovmaya kalkıştılar. Lut aleyhisselam bu kavme nasîhat edip, doğru yola dönmezlerse Allahü teâlânın azâbına uğrayacaklarını bildirdi. Buna rağmen isyândan ve fuhuştan vazgeçmediler. Hattâ hazret-i Lut’a “Doğru sözlü isen bahsettiğin azâbı getir de görelim” dediler.

Sapık kavmin isyânının gittikçe artması üzerine Allahü teâlâ onları cezâlandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrâil, Mikâil, Azrâil aleyhisselam bir rivâyete göre de Cebrâil aleyhisselam ile birlikte on iki melekti. Melekler önce İbrahim aleyhisselama uğrayıp, kendisine bir oğlan evlâdı (hazret-i İshak) verileceğini müjdelediler ve azgın Sedum halkını helâk etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Öğle veya akşam vakti Sedum beldesine gidip hazret-i Lut’u buldular.

Melekler nûr yüzlü genç delikanlı sûretinde hazret-i Lut’un evine gelince hazret-i Lut’un isyankâr hanımı, durumu azgın Sedum halkına bildirdi. Azgın Sedum halkı hazret-i Lut’un evinin etrâfını sarıp misâfirlerini bize teslim et diyerek musallat olmaya kalkıştılar. Hazret-i Lut onlara nasîhat ettiyse de dinlemeyip kapıyı zorladılar. Bunun üzerine melekler: “Ey Lut! Gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zarar ile meşgûl etme. Onlar sana aslâ dokunamazlar. Cebrâil aleyhisselam dedi ki, hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın, ancak hanımın hâriç, çünkü kavmine isâbet edecek azâb ona da gelecektir. Onların helâk zamânı sabah vaktidir.”

Azgın kavim içeriye girmek için kapıyı kırınca Cebrâil aleyhisselam;“Ey Lut kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler dedi. Lut aleyhisselam kapıyı açıp geriye çekildi. Cebrâil aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri âniden kör oldu, bunun üzerine şaşkın şaşkın kaçışmaya başladılar. Bu husus Kur’ân-ı kerîm’de Kamer sûresi 37. âyette meâlen şöyle bildirilmektedir:
“Lut’tan kavmi, misâfir melekleri istediler! Hemen biz onların gözlerini kör ettik. (Anadan doğma gibi kör oldular) işte azâbımı ve tehditlerimin âkıbetini tadın dedik.”

Lut aleyhisselam kendine tâbi olanlarla geceleyin Sedum beldesinden ayrılıp Sa’r şehrine gitti. Cebrâil aleyhisselam Sedum beldesini kanadıyla alt üst etti. Üzerlerine şiddetli taş yağmaya başladı, nihâyet hepsi helâk olup gitti. Bu hususta Kur’ân-ı kerîm’in Kamer sûresi 38. âyet-i kerîmesinde meâlen; “Celâlim hakkı için, bir sabah vakti devamlı bir azâb onları bastırıverdi.” Ve Hicr sûresi 73-74-75. âyetlerde de; “Nihâyet onları güneşin doğma vaktinde korkunç gürültü yakalayıverdi. Hemen şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de çamurdan pişmiş taş yağdırdık. Elbette bunda keskin anlayışlılar için ibret alâmetleri var.” buyrulmaktadır.

Lut’un aleyhisselam kavminin yaşadığı ve helâk oldukları topraklar Kur’ân-ı kerîmde alt-üst olan memleket mânâsına gelen “El-mü’tefikât” şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi alt-üst olduktan sonra kaynarsular fışkırıp göl hâline geldi. Bu gün bu bölge, Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde (Sodom) ismiyle geçmektedir.

Lut aleyhisselam, kavminin helâkinden sonra, Şam bölgesine gidip, amcası İbrahim’in (aleyhisselam) yanında yedi sene kaldı. Sonra Hicaz’a gidip, seksen yaşında iken orada vefat etti. Kabrinin, İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin’deki Halîlürrahmân’da veya Mekke-i mükerremede Kâbe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivâyet edilir.

Kur’ân-ı kerîm’de yirmi yedi âyette Lut aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

Lut aleyhisselamın mucizelerinden bâzıları şöyledir:
1. Bulutsuz yağmur yağdırmıştır. Kavmini doğru yola dâvet ettiği vakit, mucize olarak bulutsuz yağmur yağdırmasını istediler. Duâsı kabul olunup, elleriyle göğe işâret etmesi vahyedildi. Göğe işâret edince yağmur yağmaya başladı.

2. Duâsı bereketiyle otsuz bir dağda ot bitmiştir. Kavmi Lut aleyhisselamın koyunlarını otsuz bir dağa toplayıp başka yere salmadılar. Hayvanlar açlıktan telef olmaya başlamıştı. Hazret-i Lut kuruyan dağda ot bitmesi için dua etti ve yemyeşil otlar bitti. Azgın kavmin koyunları o dağdan otlasa hemen ölürdü. Bu mucizesi ile kırk kişi îmân etmiştir.

3. Taşlar, çakıllar ve kum tâneleri, Lut aleyhisselam ile konuşmuşlardır. Kavminin isyânı üzerine taş parçaları dile gelip, “Kavminin îmân etmeyeceği sizce muhakkak ise cenâb-ı Hakk’a dua et, onları yakmak için bizi ateş eylesin.” dediler.

4. Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taşlar atardı. Allahü teâlânın koruması ile hiçbiri ona dokunmazdı.

5. Üzerine yattığı taşlar döşek gibi yumuşak olmuştur. Kavmi, kendisini öldürmek için karar verince ilâhî emre uyarak onlardan uzaklaşıp bir dağa gitti. Çok yorulduğundan bir yerde uyuyup kalmıştı. Peşinden gelen yedi kişi, onu gördüklerinde sırt üstü yatmış, altında bulunan taşlar döşek gibi yumuşayıp çukurlaşmıştı. Onu tâkip eden yedi kişi bu hâli görünce îmân etmiştir.

6. Lut aleyhisselam çok uzak yerlerde olan şeyleri görüp haber verirdi. Çocuğu kaybolan biri gelip, nerede olduğunu sorunca dua etti. Allahü teâlâ da ona bildirdi. O da, çocuğun olduğu yeri söyledi. Bunun üzerine çocuğunu soran kimse îmân etti.

Ahmed bin Hanbel ve İbn-i Mâce’nin bildirdikleri hadîs-i şerîflerde, Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Lut kavmi hakkında buyurdu ki:
On şey vardır ki Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helâk edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar; livâta (erkek erkeğe münâsebet), fındık gibi taşları sapanla atmak, güvercinle (kumar) oynamak, def çalmak, içki içmek, (özürsüz) sakal kesmek, (emredilenden fazla) bıyık uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, (erkekler için) ipek gömlek giymek bir tâne de ümmetim ilâve eder ki; o da kadın kadına münâsebette bulunmaktır. Lut kavminin işini (livâta) yapan mel’undur. Benden sonra ümmetim hakkında en korktuğum şey Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın