Türkiye Selçuklu Devleti Ve Anadolu Beylikleri Tarihi Hakkında Bilgiler

Türkiye Selçuklulari Ve Anadolu Beylikleri Tarihi

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Malazgirt Savaşı’nı kazandıktan sonra savaş
sırasında esir edilen İmparator Romanus Diogenes ile bir antlaşma yaptı. Aslında antlaşma
şartları, büyük bir savaş kaybetmiş Bizans’ın hak ettiğinden daha hafif yaptırımlar
içermekteydi. Ancak Romanus’un yokluğunda İstanbul’da ileri gelen devlet adamları onun
üvey oğlu Mikhail VII. Dukas’ı tahta çıkardılar. Alp Arslan tarafından serbest bırakılan
Romanus ile yeni Bizans İmparatoru Mikhail’in kuvvetleri arasında geçen mücadeleleri
Romanus kaybedince hayatını kurtarmak için keşiş kıyafeti giyerek kendini tutuklayan
Romalı kumandana: “İşte artık benden endişe etmenize gerek kalmamıştır. Zira ben bundan
sonra manastıra çekileceğim. Mikhail imparatorunuz olsun ve Allah ona yardım etsin!” dedi.1
Fakat bu sözler onun canını kurtarmasına yetmedi. Zira İstanbul yönetimi önce onun gözlerini
oydu ve sonra onu ölüme terk etti. Romanus işkence edilerek öldürüldü. Sultan Alp Arslan,
onun feci şekilde öldürüldüğü haberini alınca çok kederlenmiş ve “Romalıların Allah’ı
yoktur. Selçuklular ile Romalılar arasında imzalanmış olan dostluk ve ittifak yemini bugün
bozulmuş oldu.” diyerek yapılan antlaşmanın artık hükmünün kalmadığını ilan etti.2
Sultan,
antlaşma bozulduğu için Anadolu’ya karşı yürütülen fetih hareketlerine devam etmek
suretiyle kumandanlarına Anadolu’ya akınların sürdürülmesini emretti. Nitekim Emir Kapar
(Kebîr), Murat Suyu yörelerinde fetihlere girişti.3 Böylece Türk akıncı kuvvetleri kendilerine
karşı koyabilecek hiçbir ciddi askerî güçle karşılaşmadan Anadolu içlerine doğru ilerleyerek
kısa zamanda Marmara kıyılarına kadar kolayca ilerlediler. Artık bir millet halinde, sel gibi
akmakta olan Türkler, bu kez bir istilâ ve yağma amacıyla değil, fethettikleri bölge ve
yörelerde yerleşmeye başladılar. Zaferden sonra Yukarı Fırat’ta Erzurum merkez olmak
üzere, Saltuklular (1072-1202), Aşağı Fırat’ta Erzincan-Şebinkarahisar şehirleri arasında
Mengücükler (1080-1228 ), Sivas başkent olmak üzere Orta Anadolu’da Dânişmendliler
(1080-1178 ), Bitlis ve Erzen’de Demleçoğulları (1084-1393), Van Gölü havzasında
Sökmenliler (Ahlatşahlar) (1110-1207), Diyarbakır’da Yınaloğulları (İnaloğulları) ( 1098-
1183), Harput’ta Çubukoğulları (1085-1113) ve Hasankeyf, Mardin ve Harput merkez olmak
üzere Güneydoğu-Anadolu’da Artuklular (1102-1409) adlarıyla Türk beylikleri kuruldu ve bu
devletler Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesinde önemli tarihî roller oynadılar.
Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da kurulan siyasî teşekküller arasında hiç şüphe
yok ki en önemlisi Türkiye Selçuklu Devleti’dir. Sultan Alp Arslan’ın ölümü üzerine çıkan
saltanat mücadelesinde Kutalmış Bey’in Büyük Selçuklularca hapiste tutulan oğulları
Süleymanşah ve kardeşleri bir fırsatını bularak serbest kalıp Anadolu’ya gelmişlerdir.4
(Kutalmışoğlu Süleyman Şah – Tarsus, Turkey)

Bizans ile İlişkiler ve Devletin Kuruluşu

Bizans İmparatorluğu bu yıllarda o kadar perişan ve Anadolu ile ilişkilerini o derece
kesmiş bir durumda idi ki, Süleymanşâh’ın İznik’i fethi (1075) pek zor olmadı. Böylece
Kutalmışoğlu Süleymanşâh İznik’i başkent6
yaparak Anadolu’da ilk Türk devletini kurmuş
oldu. Anadolu’da Süleymanşâh tarafından kurulan ilk Türk devletine bazı tarihçiler “Anadolu
Selçuklu Devleti” adını verirler, kimi eski tarihçiler de kaynaklarda geçtiği üzere Rum
Selçukîleri (Anadolu Selçukluları) unvanını verir. Ancak Selçukluların Anadolu’da devlet
kurdukları 1075-1078 yılları arasında Bizans Devleti “Anadolu” (Anatolikon Theması)
terimini Eskişehir-Konya arasında yer alan bir askerî bölge (Thema) için kullanmakta idi.
Bugünkü anlamda kullandığımız Anadolu Yarımadası’na ise, Asia Minor (Küçük Asya)
deniliyordu. İkinci Haçlı Seferi’ne (1147-1148 ) katılan Papaz Odo de Deuil7
, Anadolu’da
Selçuklu Türkleri’nin yaşadığı topraklar için, yazdığı eserinde “Turchia” (Türkiye) tabirini
kullanmıştır. Bu tarihi kayıttan anlaşılıyor ki, Sultan I. Mesud’un saltanatı zamanından
itibaren artık Selçukluların yaşadığı Anadolu topraklarına “Türkiye” denilmeye başlanmıştır.
Bu yüzden Süleymanşâh’ın Anadolu’da İznik başkent olmak üzere kurduğu devlete “Türkiye
Selçuklu Devleti” denilmesi icab eder. Bizans Devleti’nin Rumeli ve Anadolu orduları
kumdandanları olan Nikephoros Bryennios ve Nikephoros Botaniates, İmparator Mikhail
Dukas’a karşı isyan ederek imparatorluklarını ilan ettiler. Kütahya’dan İstanbul’a yürüyen
Botaniates, yanında tuttuğu ve Sultan Alp Arslan’a karşı isyan ettiği için sultandan kaçarak
Bizans’a sığınmış Selçuklu Meliki Erbasgan’ı İznik’te bulunan Süleymanşâh’a gönderip
ittifak önerisinde bulundu. Süleymanşâh, Bizans topraklarındaki durumunu güçlendirmek ve
meşruiyet kazandırmak için Botaniates’in teklifini kabul etmek suretiyle onun yardımına
2.000 kişilik bir askeri kuvvet gönderdi. 8 Böylece Türk kuvvetleriyle daha da güçlenen
Botaniates, 1078 yılında, Bizans tahtını ele geçirip imparator oldu. Onun bu başarısında
büyük rol oynayan Selçuklu askerleri Üsküdar’da deniz kıyısında kurdukları çadırlarda
konaklamaktaydılar. Yeni imparator çok geçmeden bu Türk kuvvetlerini Rumeli
topraklarında hâlâ taht iddiasında bulunan Bryennios’a karşı da gönderdi. Öte yandan
Bizans’ın bu karışık durumundan faydalanan Süleymanşâh, İznik’te kurduğu devletinin
sınırlarını Marmara-Karadeniz ve Akdeniz yönlerinde genişleterek kısa zamanda Bursa ve
yörelerinden başka, Kocaeli Yarımadası’nı ele geçirerek 9 Üsküdar ve Kadıköy’e doğru
ilerledi. Hatta Üsküdar’da Harem-Salacak civarında oluşturduğu gümrük daireleri ile
boğazdan gelip geçen gemilerden vergi almaya başladı. Süleymanşâh’ın Türkiye Selçuklu
Devleti’ni kurması ve başarılı fetihlerde bulunması sonucu 1080 yılında Azerbaycan’dan
kalabalık Türk kitleleri, Anadolu’ya âdeta bir sel gibi akmaya başladı. Böylece bu topraklarda
Türk nüfusu hızla çoğaldı. Ayrıca Bizans’ta bitip tükenmek bilmeyen siyasî ve ekonomik
buhranların meydana getirdiği huzursuzluklar sebebiyle, Ermeni, Süryani, Gürcü vb. gibi
çeşitli ırklardan oluşan yerli halklar Süleymanşâh’ın yönetimini benimsedikleri gibi büyük
arazi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve tutsak muamelesi gören köylü sınıfı da uyguladığı
mîri toprak rejimi nedeniyle, Selçuklu yönetiminde hürriyetlerini elde ettiler ve toprak sahibi
oldular.10
Yeni bir devlet kurmaya çalışan Kutalmışoğulları’nın büyük Türkmen kitlelerine
dayanarak, Anadolu’da süratle nüfuzlarını arttırmaları ve güç kazanmaları, merkeziyetçi bir
politika izleyen Sultan Melikşâh’ı tedirgin ettiği için Anadolu’yu ve Kutalmışoğulları’nı itâate
almak için gönderdiği Emir Porsuk idaresindeki Büyük Selçuklu ordusu muhtemelen 1078
yılında İznik önlerine geldi. Her iki taraf arasında meydana gelen çarpışmalar neticesinde
Kutalmış’ın büyük oğlu Mânsur öldürüldü; ancak Büyük Selçuklu Emîrî Porsuk bunun
dışında başka önemli bir sonuç elde edemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Büyük
Selçukluların bu başarısızlığında Kutalmışoğulları ile arasında ittifak ilişkisi bulunan
Bizans’ın yardımının da etkisi olduğu anlaşılıyor. 11 Böylece Süleymanşâh, Emir Porsuk’a
karşı Bizans imparatoru ile ittifak halinde bulunarak onu başarısızlığa uğrattı ve bu sayede
Büyük Selçuklulara karşı Anadolu’daki durumunu korudu. Bizans Devleti tahtı üzerindeki
mücadeleler durmak bilmiyordu. Bu durumda en çok henüz devletlerini yeni kurmuş olan
Türkiye Selçukluları’nın işine geliyordu. Nitekim İmparator Botaniates’i tanımayan
Nikephoros Melissenos, Süleymanşâh ile işbirliği yaparak Denizli ve Ankara taraflarındaki
kent ve kaleleri Türkiye Selçuklu Devleti’ne verdi. İmparator Botaniates, Süleymanşâh’ın bu
tutumuna karşılık hemen gönderdiği Bizans kuvvetleri ile Türkiye Selçuklu başkenti İznik’i
kuşattı ise de Eskişehir taraflarında Melissenos’la birlikte olan Süleymanşâh’ın vakit
kaybetmeden harekete geçmesi sonucu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Nikephoros
Melissenos beraberinde Selçuklu kuvvetleri olduğu halde Kadıköy’e kadar ilerlediyse de
ondan daha çabuk davranan Aleksios Komnenos Bizans tahtını ele geçirerek imparatorluğunu
ilan etti (1081).12

Drakon Suyu Antlaşması
Mevcut yeni durum Selçukluların Anadolu’nun her tarafına yayılmalarına ve henüz
fethedilmemiş bazı yeni yerlerin de ele geçirilmesini sağladı. Bu arada yeni imparator ile
herhangi bir antlaşma ve ittifakta bulunmayan Süleymanşâh, beraberindeki Selçuklu
kuvvetleri ile kısa zamanda İstanbul Boğazı’na kadar Anadolu yakasında kalan toprakları ele
geçirdi. Artık Bizans Devleti ile Selçuklu Türkleri arasında boğazın suları sınır olmuştu.
Selçuklular birazcık çabalasalar gemi tedarik edip Avrupa yakasına da geçebilirlerdi. Hatta
İstanbul’u bile alabilirlerdi. İmparator Aleksios’un kızı Anna Komnenos’un tuttuğu
kayıtlardan anlaşıldığı üzere Süleymanşâh İstanbul’un karşı kıyısında yani Harem-Salacak-
Üsküdar sahilinde oluşturduğu karakollar ve gümrük daireleri ile boğazdan gelip geçen
gemilerden vergi almaya bile başlamıştı. İmparator Aleksios, birkaç gece baskını ile Türkleri
boğazdan uzaklaştırmaya çalıştıysa da bunu başaramadı. Tam da bu sıralarda Bizans’ın başı
Balkanları istilaya kalkan Normanlarla dertte idi. İmparator için Balkan cephesi daha fazla
aciliyet kazandığından Süleymanşâh ile antlaşma yoluna gitti. İki taraf arasında yapılan
diplomatik temaslar sonucunda 1081 yılı Haziran’ında Drakon Suyu Antlaşması yapıldı. Bu
antlaşmaya göre Selçuklular Drakon adı verilen bir dereye kadar Bizans ile olan sınırlarını
geriye çekeceklerdi. Drakon, bazı tarihçi ve coğrafyacılara göre, bugünkü Maltepe’deki
Dragos Tepesi’nin bulunduğu yerdir, kimilerine göre de Kocaeli sınırları içindeki Kırkgeçit
Deresi’dir. Drakon Suyu Antlaşması Bizans’ın Türkiye Selçuklu Devleti’ni ve onun
başındaki Sultan Süleymanşşâh’ın saltanatının tanınması bakımından ve her iki devletin 1081
yılındaki sınırının belirlenmesi bakımından önemlidir. Süleymanşâh bu antlaşma uyarınca
İmparator Aleksios’dan yüklü miktarda para (kaynak hediye olarak tanımlıyor) almış ve her
iki tarafta birbirine askerî yardım sözü vermiştir. Nitekim Süleymanşâh’ın Yağmur adlı bir
beyin idaresinde gönderdiği yardımcı kuvvetler Aleksios’un, Normanların meşhur lideri
Bohemund’a karşı verdiği mücadelede önemli rol oynamıştır.
Süleymanşâh, İznik ve İzmit şehirlerini fethederek bu bölgelerde hüküm sürmeye
başladı ve böylece her taraf Türklerle dolmuş oldu. Bu gelişmelerden haberdar olan Abbasi
Halifesi ona sancak ve diğer hâkimiyet alametleri göndererek onu sultan ilan etti.
Süleymanşâh’ın kumandanlarından Karategin Bey de Çankırı, Kastamonu ve Sinop
şehirlerini fethetmişti. Bugün Çankırı’da medfun bulunmaktadır.

Süleymanşâh’ın Kilikya Seferi

Süleymanşâh, Bizans İmparatoru Aleksios ile 1081 yılında yaptığı Drakon Suyu
Antlaşması’nın ardından dikkatini güneye yöneltti. Burada önce Ermenilerle sonra da Büyük
Selçuklularla mücadeleye girdi.
Bizans Devleti XI. yüzyılın başlarından itibaren Doğu Anadolu’yu işgal ederek
buradaki küçük Ermeni krallıklarını kaldırıp Sivas ve Kayseri bölgelerinde iskân ettirmişlerdi.
Selçuklu akınları ve fetihleri de Ermeni halkının biraz daha batıya doğru kaymasına neden
oldu. Yani Ermeniler Fırat kıyılarında, Toroslar’da, Kilikya’da, Malatya, Maraş ve Urfa gibi
bölge ve şehirlerde yoğunlaştılar. Bizans’ın Ermenileri göçe zorlaması ve daha önemlisi
Ortodoksluk mezhebine girmeleri konusunda baskı ve işkenceler yapmaları Ermenileri
Rumlara karşı düşman bir hâle getirmişti. Anadolu’nun savunmasına karışmayan Ermeniler,
zaman zaman Türkleri bir kurtarıcı olarak karşılayıp, Bizans Devleti’ne karşı milli ve dini
nefretlerini sürdürmüşlerdi. Bilindiği gibi Malazgirt Savaşı’nda da Selçuklular karşısında
savaşmayarak toptan savaş meydanını terk ederek Bizans ordusunu ve imparatorunu kaderiyle
baş başa bırakmışlardı. İşte Bizans’ın çöküşünden ve Türklerin Bizans Devleti karşısında
elde ettiği başarılardan yararlanan Ermeniler Fırat bölgesinde tutunarak bir takım prenslikler
kurmuşlar ve bu şekilde Türkiye Selçukluları’nın Doğu’da ve Güney’de Türk-İslam ülkeleri
ile bağlantılarını kesecek bir durum oluşturmuşlardı.
Türklere karşı Malatya-Antakya hattının savunması ile görevlendirilen Ermeni vali
Philaretos, Malazgirt Savaşı’nda ciddi bir mücadelede bulunmayarak Romanos Diogenes’e
ihanet etmiş ve savaştan sonra da Romanus’un yerine Mikhail Dukas’ın imparatorluğunu
tanımayıp bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Mikhail’in büyük karışıklıklar içinde geçen
hükümdarlığı sırasında Türklerin Anadolu’daki faaliyetlerinden de faydalanan Philaretos,
Kilikya bölgesinin en önemli şehirleri olan Tarsus, Mamistra ve Anazarba (Anazarva)’yı eline
geçirdiği gibi onun kumandanlarından biri de 1077 yılında Urfa’yı (Edessa / Ruha)
Bizanslıların elinden aldı. 1078 yılında Antakya halkı, kendilerini Türklere karşı korur
ümidiyle onu buraya davet edip hâkimiyeti altına girdiler. Bu sayede Philaretos’un egemenlik
sahası Toroslar’dan Urfa’ya kadar uzanan oldukça geniş bir alanı içine almaktaydı.
Philaretos, Bizans’ın başına Aleksios’un geçmesi üzerine ona bağlılık arz ederken
tedbirli davranarak Haleb’in Müslüman hâkimi Şerefü’d-devle Müslim’e haraç ödemek
suretiyle Müslümanları idare etmeye çalışıyor ve aynı zamanda Büyük Selçuklu Sultanı
Melikşah ile de iyi ilişkiler kurmaya çabalıyordu. Philaretos, Süleymanşâh ve devletinden
gelebilecek tehlikelere karşı da Sultan Melikşâh’a daha yakın duruyordu.
Türkiye Selçuklu Devleti’nin doğusunda kurulan Ermeni Prensliği’nin, Büyük
Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah’ın desteğini kazanması ve Büyük Selçuklu Devleti tahtında
oturan Mikailoğulları ile ailevî bir hesabı olan Süleymanşâh Bizans ile arasında yaptığı
Drakon Suyu Antlaşması sonrasında bu bölgeye sefere çıkmayı uygun buldu. Süleymanşâh
1082 yılında Kilikya (Çukurova) bölgesindeki tarihi Tarsus şehrini fethetti. Süleymanşâh’ın
Tarsus’u fethettikten sonra Trablusşam’ın Şiî hâkimi Kadı İbn Ammar’a elçi gtönderip
kendisinden yeni fethedilen bu şehir için kadı ve hatip talep etmesi Büyük Selçuklular ile
ailevi ve siyasi rekabet sebebiyle Abbasiler yerine Şiî Fatımîler’i tanıdığını ortaya
koymaktadır.1083 yılında ise aynı bölgede olup Ermenilere ait Adana, Misis (Mamistra,
Masisa), Anazarba (Dilekkaya) ve Kilikya’daki diğer şehir ve kasabaları fethetti.
Süleymanşâh, Kilikya seferini tamamladıktan sonra İznik’e döndü.

Süleymanşâh’ın Antakya’yı Fethi ve Ölümü

1084 yılı içinde Philaretos’un Urfa’da kumandan olarak bıraktığı oğlu Barsam
(Barsama) ile arası açılmıştı. Bu yüzden babası tarafından tutuklanan Barsam, Antakya
kalesine hapsedildi. Fakat Barsam, babasının Urfa’da bulunduğu sırada Antakya Kalesi’nin
Müslüman şahnesi İsmâil ile babası aleyhine bir ittifak kurup hapisten çıktı; İznik’e giderek
Süleymanşâh ile görüştü Antakya’yı ona teslim etmek istediğini bildirdi.
Süleymanşâh en kıymetli kumandanlarından Ebû’l-Kâsım’ı İznik’te yerine vekil
bırakırken, Anadolu’nun Selçuklulara tâbi olan bölgelerine ayrı ayrı valiler gönderdi. Sonra
da Antakya’ya doğru hareket etti. Bu arada Dânişmendli Emîri Gümüştekin Ahmed Gazi,
Ermeni Gabriel’in elindeki Malatya’yı sıkıştırıyor, Türk kumandanlarından Emîr Buldacı
Elbistan ve civarını fethediyordu. Görünen o ki, bu iş, Türk kumandan ve beyleri tarafından
koordineli olarak yapılmıştı. Çünkü bahsi geçen bölgede Philaretos’un hâkimiyet sahası
içinde yer almaktaydı. Anlaşılan Philaretos’un elindeki askeri gücün parçalanması
hedeflenmişti. Süleymanşâh, hareketinin etrafta duyulmasını önlemek için geceleri yol
alarak gündüzleri vadilerde gizlenmişti. Süleymanşâh, Antakya üzerine yürüdüğü
anlaşılmasın diye adamlarının atlarını ters nallatmış ve böylece civardaki casusların gözetim
ve denetiminden kurtulmuştu. Anonim Selçuknâme’ye göre , Süleymanşâh, askerini
gemisiz olarak Fırat Nehri’nden geçirmiştir. Anna Komnene’ye göre 12 gece süren bir
yürüyüşün ardından Antakya’ya varmıştır. Aksarayî ise 5 günlük yürüyüşten sonra
Antakya’ya ulaştığını söyler. 12 Aralık 1084 günü şehire Müslüman şahne İsmail’in
yardımıyla gizlice giren Selçuklu kuvvetleri büyük bir engelle ya da zorlukla karşılaşmadan
Antakya’ya hâkim oldular. Ancak Philaretos’un bazı adamları ve onlara bağlı kuvvetler iç
kaleye sığınarak Süleymanşâh’ın birliklerine karşı koydular. Bu yüzden iç kale bir aylık bir
kuşatmanın ardından 12 Ocak 1085 günü Selçuklulara teslim oldu. Süleymanşâh şehiri
antlaşmalı olarak ele geçirdiğinden halka gayet iyi davrandı , esirleri serbest bırakarak,
askerinin evlere girmesini ve Antakya halkının kızları ile evlenmelerini yasakladı. Fethin bir
sembolü ve şehrin İslâm şehri olduğunun göstergesi olması nedeniyle Büyük Mar Cassianus
Kilisesi’ni camiye çevirdi ve 17 Aralık 1084 günü şehirde ilk Cuma namazı kılındı. Bizans’ın
ve Ermeni yönetici Philaretos’un baskı ve zulmünden usanmış şehrin Ermeni ve Süryani halkı
bu fethe çok sevindiler ve Sultan Süleymanşâh’tan izin alarak Meryem Ana ve Aziz Cercis
adlı kiliseleri yaptırdılar.
Süleymanşâh, Şahne İsmâil ile iç kaleyi teslim eden kumandanı görevinde bıraktı ve
şehrin fethini çevrede bulunan komşu hükümdar ve beyler ile Sultan Melikşâh’a gönderdiği
fetihnâmelerle bildirdi. 300 kişilik bir süvari kuvveti ile şehiri fetheden Süleymanşâh,
askeri kuvvetini merkezden çağırdığı diğer birliklerle takviye ederek Ayntâb, Hârim, Dülûk,
Tellbaşir, Ra’ban, İskenderun ve Süveydiye (Samandağı)’yi de fethetti. Philaretos’a gelince;
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın huzuruna çıkarak Müslümanlığı kabul etmiş ve sultan
tarafından kendisine verilen Maraş’a gelerek burada hayatını sürdürmüş ve 1090 yılından
önce burada ölmüştür.
Haleb emiri Şerefüddevle Müslim b. Kureyş, Antakya’nın eski hâkimi Philaretos’dan
30.000 altın tutarında vergi almaktaydı. Müslim b. Kureyş, Sülyemanşâh’a haber göndererek
Philaretos’tan almakta olduğu bu cizyeyi (vergiyi) göndermesini istedi. Müslüman bir şehir ve
o şehirin Müslüman hükümdarından cizye istemek İslâm hukukuna göre mümkün olacak bir
şey değildi. Tabiatıyla Süleymanşâh bu teklifi reddetti. Böylece iki taraf arasında savaş
kaçınılmaz bir hal aldı. Süleymanşâh ile Müslim b. Kureyş 20 Haziran 1085 (24 Safer 478 )
tarihinde Haleb ile Antakya arasında yer alan Kurzahil mevkiinde karşı karşıya geldiler.
Şerefüddevle’nin beraberinde Harput (Elazığ) yakınlarında bir beylik kurmuş olan Çubuk
Bey’de bulunuyordu. Aslında Çubuk Bey, Philaretos’un kurmuş olduğu devletin parçalanışı
sırasında Harput şehrini ele geçirmiş sonradan bugünkü Tunceli yöresini de hâkimiyeti altına
alarak kudretini artırmıştı. Kurzahil Savaşı sırasında emrindeki çok sayıda Türkmen’le
birlikte Süleymanşâh’ın tarafına geçti. Bu sebeple Şerefüddevle Müslim, bozguna uğratıldı ve
ileri gelen 400 adamı ile birlikte öldürüldü Süleymanşâh zaferden sonra Haleb şehrine yürüdü
ve burayı kuşattı. Bu sırada Şerefüddevle’nin naşı Haleb kapısı önünde defnedildi.
Süleymanşâh’ın Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’a tâbi’ Haleb Emiri Şerefüddevle ile
savaşıp onu öldürmesi ve sonra Haleb’i kuşatması artık Büyük Selçuklularla onu karşı karşıya
getiriyordu. Haleb’de Şerefüddevle tarafından bırakılan vekil Emir Şerif Ebû Ali Hasan, bir
taraftan Haleb’i Süleymanşâh’a karşı savunurken diğer taraftan da hem Sultan Melikşâh’a
hem de Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’a mektup yazarak şehri teslim almak üzere ya bizzat
gelmelerini ya da şehri kurtarmak üzere güçlü bir ordu göndermelerini istedi. Süleymanşâh
ise hem şehri kuşatıyor hem de Haleb etrafındaki Şeyzer, Kefertâb ve Ma’arratünnu’man ve
Kınnesrin kalelerini ele geçirmişti. Tutuş da Haleb’i almak istiyordu. Bu nedenle derhal
harekete geçerek Haleb’e doğru yola çıktı. Tutuş’un beraberinde Selçukluların ünlü
kumandanı Artuk Bey’de bulunuyordu. Sonuçta Melik Tutuş ile Sultan Süleymanşâh 4
Haziran 1086 (18 Safer 479) günü Haleb’e üç mil uzaklıkta yer alan Aynü Seylem mevkiinde
savaşa girişti. Bu savaşta Süleymanşâh’ın yanında yer alan Çubuk Bey savaş başlayınca yine
taraf değiştirdi ve bu kez de Tutuş’un tarafına geçti. Mağlup olan Süleymanşâh, Tutuş’un
eline geçmek istemediği için intihar etmeyi tercih etti. Başta veziri Hasan b. Tahir olmak
üzere askerinin önemli bir kısmı da esir oldu. Ayrıca oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan,
Melikşâh tarafından Isfahan’a götürülerek burada gözetim altında tutuldu.3Urfalı Matheos,
Süleymanşâh’ın savaş sırasında Tutuş’un askerleri tarafından öldürüldüğünü söyler. Melik
Tutuş zafer sonrasında savaş meydanını adamlarıyla gezerken kana bulanmış bir cesedi
göstererek “Bu Süleymanşâh’ın cesedi” demiştir. Adamları onu nasıl tanıdığını sorunca “
ayaklarından tanıdım çünkü biz Selçukoğulları’nın ayakları birbirine benzer” cevabını
vermişti. Melik Tutuş ayrıca Arslan Yabgu ile Mikhail’in oğulları arasındaki siyasi
mücadeleye temas ederek “Biz size zulmettik, sizi kendimizden uzaklaştırdık” diyerek
ağlamıştı. Süleymanşâh’ın cenazesi Haleb’te Şerefüddevle’nin yanına gömüldü. (Urfalı
Mateos, 169)
Süleymanşâh, 1071 yılında kazanılan Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da ilk
Türk devletini kurma başarısını göstermiş olup bu yarımadadaki pek çok bölge, şehir ve
kalelerin fatihi olarak Anadolu’nun bir “Türk Yurdu” haline gelmesinde ve bugünkü
Türkiye’nin temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yüzdendir ki, o, “Anadolu
Fatihi” ve “Gazi” unvanları ile anılmıştır.

SÜLEYMANSAH’IN ÖLÜMÜ VE SAHSIYETI
Antakya’nin zaptindan sonra Serefü’d-Devle’nin ortadan kaldirilmasi ve Haleb’in kusatilmasi Süleymansah’i hem Suriye Selçuklulari ile hem de Büyük Selçuklularla karsi karsiya getirdi. Süleymansah kazandigi bu zafer ile Serefü’d-Devle Müslim’in Mezopotamya ve Kuzey Suriye’yi içine alan ve yavas yavas bütün Suriye ve Filistin’e yayilma plânlarini bozmus ve dolayisiyla Suriye ve Filistin’de Selçuklu hâkimiyetinin yayilmasina zemin hazirlamistir. Serefü’d-Devle’nin Halep’te biraktigi emîr Serif Ebû Ali Hasan b. Hibetullah el-Hasimî (Ibnü’l-Huteytî) bir yandan Haleb’i savunurken bir taraftan da hem Meliksah’a hem de Tutus’a mektup yazarak sehri teslim almak üzere ya bizzat gelmelerini yahut kendilerini kurtarmak üzere büyük bir ordu göndermelerini istemisti. Süleymansah 5 Rebîülahir 478’e (31 Temmuz 1085) kadar Haleb’i kusatmaya devam etmis ve müzakereler sonunda sehrin Sultan Meliksah’in onayi alindiktan sonra teslim edilmesi kararlastirilmisti. Olaylar bu sekilde gelisirken Süleymansah Seyzer, Kefertâb ve Maarratü’n-Nu’mân kalelerini de teslim almisti. Kinnesrîn’i kusatip ele geçirdikten sonra bütün kuvvetleri ile 479 yili baslarinda (Nisan-Mayis 1086) Haleb önlerinde karargâh kurmustu ki, Suriye Selçuklu hükümdari Tutus’un harekete geçtigini haber aldi. Artuk Bey bu sirada Tutus’un yaninda bulunuyordu. Diyarbekir muhasarasinda Fahrü’d-Devle ile bozusmus ve Türkmenleri yanina alarak Suriye’ye gitmisti. Serif Ebu Ali Hasan Ibnü’l-Huteytî Beni Kilab’dan Mübarek b. Sibl’i Tutus’a gönderip sehri teslim edecegini bildirdi. Tutus bu teklifi memnuniyetle kabul edip Nisan-Mayis 1086 tarihinde Dimask’dan çikarak Haleb’e hareket etti. Süleymansah tarafindan ele geçirilen Kinnesrin kalesini kusattiktan sonra Haleb’in güneydogusunda bulunan en-Nâûra’ya yürüdü ve bu sirada kendisine Kilabogullari kabilesinden (Benî Kilab) bir miktar kuvvet daha katildi. Bu kuvvetlerle takviye edilimis olan Tutus 4 Haziran 1086 tarihinde Haleb yakinlarindaki Aynü Seylem’de Süleymansah’in kuvvetleri ile savasa tutustu.

Tutus’un Haleb’i teslim almak üzere yola çiktigini ögrenen Süleymansah çok süratli hareket ettigi için askerleri düzensiz bir durumda idi ve henüz savas nizamina girmemislerdi. Savasin neticesini Artuk Bey ve Çubuk Bey’e bagli Türkmenler tayin ettiler. Bunlar bu sefer Süleymansah’tan ayrilip Tutus’un tarafina geçtiler.

Maglûb olan Süleymansah Tutus’un eline esir düsmektense intihar etmeyi tercih etti (18 Safer 479/4 Haziran 1086). Tutus savas meydaninda ölüler arasinda dolasirken maiyyetindekilere kana bulanmis bir cesedi göstererek “Bu Süleymansah’in cesedi” demistir. Yanindakiler nasil teshis ettigini sorunca “ayaklarindan tanidim, çünkü biz Selçukogullarinin ayaklari birbirine benzer” cevabini vermistir. Ayrica Arslan Yabgu-Mikail ogullari arasindaki mücadeleye temas ederek “Biz size zulmettik, sizi kendimizden uzaklastirdik” demis ve üzüntülerini ifade etmistir. Süleymansah’in cenazesi Haleb’e götürülerek Serefü’d-Devle Müslim’in yanina gömüldü. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdari olan Süleymansah Anadolu Türkleri arasinda gazilik ünvanini almis ve efsanevî bir hüviyet kazanmistir. Ilk Osmanli kaynaklarinda Ertugrul Gazi’nin babasi olarak gösterilen Süleymansah Osmanli hanedaninin atasi sayilmis ve Urfa taraflarinda bulundugu sirada Firat nehrini geçerken bogularak ölmüs ve cesedi Caber kalesine defnedilmistir.

Ortaçag Islâm tarihi kaynaklari Süleymansah’in Tutus ile yaptigi savasta öldügünü ve Haleb kapisinda defnedildigini açikca kaydettikleri halde Osmanli kaynaklari onun Firat’ta bogulup Caber kalesinde defnedilmis oldugunu söylerler. Bu hadise muhtemelen I. Kiliç Arslan’in Büyük Selçuklularla mücadelesi sirasinda Emir Çavli’ya yenilip Habur nehrinde bogulmasi hadisesiyle karistirilmistir. Osmanli veya Selçuklu Süleymansah’in Caber’deki Türk mezari hakkinda yeterli ve saglikli bilgi yoktur. Caber’de sadece Musul Atabeglerinden Imadeddin Zengi öldürülmüs, ancak onun da cesedi Rakka’da defnedilmistir. Bundan dolayi bu rivayetin tamamen bir efsaneden ibaret oldugu söylenebilir.

Anadolu’nun fethi Islâm’in zuhurundan itibaren girisilmis fetihler içinde hiç süphesiz büyük bir yer isgal eder. Iran, Suriye, Misir, Kuzey Afrika, Endülüs ve Türkistan fetihleri kolaylikla gerçeklestirildigi halde Anadolu dört asri geçen bir müddet bütün Islâm akinlarina mukavemet etmis ve ancak Selçuklular tarafindan adim adim fethedilmistir.

Süleymansah’in tarih sahnesinden çekilmesi, henüz kurulus safhasinda bulunan Türkiye Selçuklu Devleti’ni çok zor sartlar içinde birakmis oldu. Esasen birbirine pek bagli olmayan, muhtelif Türkmen Bey ve gruplarinin çesitli bölgelerde kurmus olduklari beylikler daha basi bos kaldilar. Anadolu’da bu sekilde kurulmus olan beyliklerin sayilari bile ma’lum degildir. Varliklari bilinen beyliklerin bazilari sunlardir:

1. Süleymansah Iznik’i emîrlerinden Ebu’l-Kasim’a birakmisti. Ebu’l-Kasim ülkeyi Süleymansah’in büyük oglu I. Kiliç Arslan dönünceye kadar idare etti. Daha sonra görecegimiz gibi, Sultan Meliksah, Antakya’ya gelip bütün güneydogu bölgesini hakimiyeti altina aldiktan sonra Urfa’ya vali tayin ettigi Bozan adindaki kumandanini Iznik üzerine göndermis, Ebu’l-Kasim da buna karsi Bizanslilarla isbirligi yapmisti. Bozan Iznik’e karsi herhangi bir basari elde edememistir. Bir rivayete göre: Ebu’l-Kasim onun dönüsünden sonra Iznik’i kardesi Ebu’l-Gazi’ye emanet ederek, bagliligini arz etmek üzere, bizzat Sultan Meliksah’in yanina gitmis, fakat ondan hiçbir ilgi görmemis ve dönüsünde yolda öldürülmüstür.

2. Danismend Gazi tarafindan kurulmus olan Danismendli Beyligi, Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar ve Amasya havalisinde hüküm sürmekteydi. Çorum ve Samsun da bu beylige tabi idi.

3. Süleymansah’in Antakya üzerine hareket etmeden önce Kastamonu ve Çankiri bölgesine gönderdigi tahmin olunan Kara Tegin Bey, Sinop’u fethettikten sonra burada müstakil bir beylik kurmustu.

4. Merkezi Erzincan olan Mengücük Beyligi. Gümüshane, Divrigi ve Tunceli’nin kuzey kisimlari bu beylige tabi idi.

5. Malazgirt Savasina istirak ettigi sanilan, Ebu’l-Kasim Saltuk adindaki bir beyin kurmus oldugu Saltuklu Beyligi. Kars, Ardahan, Bayburt ve Çoruh havzasi bu beylige tabi idi.

6. Yukari Ceyhan (Elbistan ve Maras) bölgesinde Emir Buldaci tarafindan kurulan beylik.

7. Harput, Güney Tunceli, Çemisgezek ve civarinda Çubuk Bey tarafindan kurulmus olan bir beylik.

8. Izmir bölgesinde ise Çaka Bey adli bir Türk beyi tarafindan kurulmus bir beylik hüküm sürüyordu. Bu beyligin kurulusu ve ilk devirleri oldukça karanliktir. Mükrimin Halil Yinanç Anadolu’nun fethinin tamamlandigi 1085 yilinda toplam 19 beyligin hüküm sürdügünü söylemektedir.

Süleymansah ile Tutus arasinda mücadele basladigi sirada Sultan Meliksah Selçuklu imparatorluguna bagli batidaki ülkeleri tamamiyle kendi itaati altina almak maksadiyla Isfahan’dan yola çikmis bulunuyordu. Serefü’d-Devle’nin ölümünü müteakip Serif Ebu Ali Hasan’in Haleb’i teslim almak üzere bizzat gelmesini taleb eden yazisi Sultan Meliksah’in batida, bagimsiz hareket eden hanedan azalarini itaate almak için, daha önce vermis oldugu karari uygulamaya koymakta acele etmesine sebep olmustur.

Tutus, Süleymansah’i maglub ettikten sonra derhal Halep üzerine yürüdü. Serif Ebu Ali Hasan, Sultan Meliksah’in yaklasmakta oldugunu bildiginden sehri ona teslim etmedi. Süleymansah’in naasini Halep kapisi önüne Serefü’d-Devle’nin mezari yanina defnettiren Tutus, sehri siddetle muhasaraya basladi ve 12 Temmuz 1086’da ele geçirdi. Ancak Serefü’d-Devle’nin Selim b. Malik adli bir amcazadesi tarafindan müdafaa olunan iç kale alinamadi. Iç kalenin muhasarasi devam ederken, Sultan Meliksah’in yaklasmakta oldugunu haber alan Tutus, Dimask’a çekilmeye mecbur oldu. Meliksah yaninda büyük kumandanlarindan Porsuk, Bozan ve Aksungur oldugu halde yaklasmakta idi. Önce Musul’a giden büyük Sultan, Emîr Bozan’i büyük bir birligin basinda Urfa üzerine yolladi. Urfa’da bu sirada Philaretos’un oglu Barsam’in hakim oldugu anlasilmaktadir.

Onun mukavemeti uzarken, Sultan Meliksah, Firat kenarindaki Caber kalesi ve Menbic’i zaptettikten sonra, 1086 yili Aralik ayinda Haleb’e girdi. Iç kaleyi Tutus’a karsi müdafaa etmis olan Salim b. Malik’i Caber kalesine gönderip, Emir Aksungur’u Halep valiligine tayin etti. Daha önce Süleymansah tarafindan alinmis oldugunu gördügümüz Seyzer ve Kefertâb kaleleri de Sultan Meliksah’a teslim edildi. Emir Bozan 3-4 aylik bir kusatmadan sonra 28 Subat 1087’de Urfa’yi almaya muvaffak oldu. Meliksah Bozan’in valiligini tasdik ettikten sonra Antakya’ya hareket etti. Süleymansah’in veziri Hasan b. Tahir es-Sehristanî’nin idaresinde bulunan Antakya’yi teslim alarak, Yagisiyan adli bir Türk beyini buraya vali tayin etti. Süveydiye’ye (Samandagi) kadar gelen Sultan Meliksah, burada Akdeniz’i seyretttikten ve kilicini Akdeniz sularina daldirdiktan sonra çok genis topraklara sahip oldugu için Allah’a sükrederek Haleb’e hareket etmis, buradan da hilafet merkezi Bagdat’a gitmistir (13 Mart 1087).

EBÛ’L- KÂSIM DÖNEMİ
Süleymanşâh’ın ölümünden sonra, özellikle Anadolu’nun bazı kesiminde, Marmara
Denizi ve Adalar Denizi bölgesinde vuku bulan olaylar hakkında hemen hemen bütün
bilgimizi Bizans tarihçisi Anna Komnena’ya borçlu bulunmaktayız. Onun eseri bilhassa
kronolojik bakımdan çok karışık olmasına rağmen, Türkiye tarihinin aşağı-yukarı kırk yıllık
bir kısmı (1080-1118 ) için tek kaynak olmak vasfını taşımaktadır.
Süleymanşâh 1084 yılı Aralık ayı içinde Antakya’yı feth için yola çıkarken İznik ve
civarını Ebû’l-Kâsım adında bir Türk beyine bırakmıştı. Antakya’nın zabtı sırasında
Karategin adında bir Türk beyi Karadeniz kıyısında Sinob’u zabtetti (1085 başı). Burada
bulunan altın ile büyükçe bir imparatorluk hazinesi bu Türk beyinin eline geçti. Ancak
Süleymanşâh’ın Tutuş karşısında mağlub olarak intihar etmesinden sonra bu durumdan
istifade eden imparator Aleksios’un Türkler’in eline geçmiş olan Karadeniz kenarındaki sahil
şehirlerini geri almağa muvaffak olduğu anlaşılıyor, imparator Aleksios, Sultan Melikşah’ın
gönderdiği Siaus (Çavuş veya belki de Siyavuş) şeklinde kayd olunan bir elçisini kandırarak
kendi tarafına çekmeğe muvaffak oldu. Nitekim Sinob’a giden Siaus, Melikşah’ın mektubunu
göstererek Karategin’i Sinop’u terk etmeğe ve ele geçirdiği hazineleri de İmparatorun
adamlarına bırakmağa kandırdı. Böylece Sinop tekrar Bizans’a teslim olundu. Ancak durum
her tarafta aynı değildi.
Süleyman-şah’ın ölüm haberi, onun çeşitli bölgelere tayin etmiş olduğu Türk beylerinin
bağımsız hareket etmelerine sebeb oldu. Bunlardan devletin merkezi olan İznik’i elinde
bulundurduğu için en nüfuzlusu olan Ebû’l-Kâsım rivayete göre kendisini sultan ilan ettiği gibi,
kardeşi Ebu’l-Gazi’ye de Kapadokya emirliğini bıraktı.
Becerikli ve gayet hırslı bir kimse olan Ebû’l-Kâsım bundan sonra Marmara
sahillerine akınlar yaparak bütün Bithynia’yı yağmalamaya başladı, imparator Aleksios bunun
üzerine evvelce Süleymanşâh’a uygulamış olduğu taktiğe müracaat ederek Türk akıncılarını
sahilden geri sürdü ve Ebû’l-Kâsım’ı barış istemeğe zorladı. Ancak Ebû’l-Kâsım anlaşma
görüşmelerini devamlı olarak uzatmakta olduğundan imparator nihayet İznik üzerine bir
kuvvet göndermeğe mecbur kaldı. Bu kuvvetin başına Türk asıllı Tatikios (Tetik ?)’u
geçirmişti. Ayrıca Sultan Melikşah’ın da İznik’i itaat altına almak üzere Emir Porsuk
kumandasında 50 bin kişilik bir kuvvet gönderdiği öğrenildi. Fakat Tatikios böyle bir
kuvvetle başa çıkamayacağını düşünerek neticede İstanbul’a çekilmek zorunda kaldı.
Ebû’l-Kâsım’ın bundan sonra da rahat durmadığı anlaşılıyor. Herhalde Porsuk,
kuvvetleriyle henüz uzakta bulunuyor veyahut Ebû’l-Kâsım onun gelişini başka bir şekilde
yorumluyordu. Ebû’l-Kâsım’ın bu kez de Marmara Denizi’nin güney sahilini ele geçirmek
istediği görülüyor. Nitekim o küçük bir donanma kurmayı tasarladı ve bu maksadla sahilde
bulunan Kios (Gemlik) şehrini zabt ederek burada gemiler yaptırmağa başladı. Ancak
Aleksios, bunun imparatorluk için yarattığı tehlikeyi kavrayarak derhal faaliyete geçti. Bütün
donanmasını Manuel Butumites emrine vererek Ebû’l-Kâsım’ın donanmasını yakmakla
görevlendirdi, karadan da büyükçe bir kuvvetle Tatikios Türkler’in üzerine sevk olundu. Her
iki kuvvetin de üzerine gönderilmesinden endişelenen
Ebû’l-Kâsım üstün Bizans donanmasına karşı koyamayacağını düşünerek Kios’dan
geri çekildi. M. Butumites süratle gelerek Ebû’l-Kâsım’ın herhalde henüz kızakta bulunan
gemilerini yaktı. Pek az sonra da Tatikios kara yolundan yetişerek mevzi aldı. Ebû’l-Kâsım’ın
çekildiği Halykat veya Kyparisson mevkiinde Bizanslılar ile Türkler arasında onbeş gün
süreyle ufak tefek çarpışmalardan başka büyükçe bir savaş yapılmadı. Neticede Tatikios
savaşa karar vermek zorunda kaldı. Savaş bir kısım Türk askerinin ölmesi, esir edilmesi, daha
çoğunun ise bütün eşya ve teçhizatını bırakarak kaçması ile neticelendi. Ebû’l-Kâsım güçlükle
İznik’e ulaşabildi. Bütün bu olayların oluş şekli ve tarihi hakkında kesin bilgilere sahib
değiliz. Ancak Bizans’daki başka olaylara bakarak Emir Porsuk’un gelişinin 1090 yılı
sonlarında olması çok muhtemeldir.
Şu halde 1090 yılı ortalarında Ebû’l-Kâsım Kios’da mağlub olduktan sonra İznik’e
çekilmişti. Ancak Emir Porsuk’un Anadolu içinde bağımsız davranan muhtelif Türk beylerini
itaata aldıktan sonra İznik’e yaklaşmakta olduğu bu sıralarda Aleksios, Ebû’l-Kâsım’a haber
göndererek onu İstanbul’a davet etti. Bizans İmparatoru anlaşıldığına göre İznik hâkimi Ebû’lKâsım’a
Porsuk’a karşı bir ittifak teklif ve bu münasebetle onu İstanbul’a davet etmişti. O bu
arada bir taraftan da Türkler’in elinde bulunan İzmit’i ele geçirmek istiyordu. Ebû’l-Kâsım
İstanbul’da gayet iyi karşılandı, hemen her gün kendisine ziyafetler veriliyor, hipodromda
şerefine at ve araba yarışları tertib olunuyor ve İstanbul’da ikamet müddeti birçok neden ile
uzatılmağa çalışılıyordu. İki taraf arasında barış ve ittifak görüşmeleri yapıldığı esnada,
imparator Aleksios donanma kumandanı Eustathios Kymineianus’u yapı malzemesi, mimarlar
ve işçileri yüklediği gemileriyle İzmit’e yolladı. Bunlar İzmit müstahkem mevkiini kontrol
altına alacak yeni bir kale inşa etmekle görevlendirilmişlerdi. Kalenin inşası bittikten sonra
Aleksios, Ebû’l-Kâsım’a pek çok hediyeler ve bir de “Sebastos” unvanı vererek onu İznik’e
uğurladı. Ebû’l-Kâsım olan biteni öğrendiği zaman kadere boyun eğmek zorunda kaldı.
Çünkü bu sırada Emîr Porsuk artık İznik önünde görünmüştü ve Ebû’l-Kâsım İmparatorun
yardımına muhtaçtı.
Emîr Porsuk İznik’i üç ay muhasara etti. İmpatarator’un hareket şekline ve
hilekârlığına çok içerlemiş bulunan Ebû’l-Kâsım bu müddet içinde kendi imkânları ile
Porsuk’un kuvvetlerine karşı İznik’i korudu. Ancak sonunda yardım istemek için İmparator’a
başvurmak zorunda kaldı. Bizans imparatoru bu sırada Peçenekler’e karşı büyük bir ölümkalım
mücadelesi içinde idi. Onun bu cepheden ayıracak kuvveti yoktu, buna rağmen Ebû’l-
Kâsım’a yardım zorunluluğunu hissetti. Çünkü İznik Porsuk’un eline geçecek olursa burasını
Büyük Selçuklu imparatorluğundan kurtarıp almak elbette hemen hemen imkânsız bir şey
olacaktı. Bunun için o yeniden bir hileye başvurdu. O pek küçük bir kuvveti bunlara
imparatorluk sancakları, imparatorun önünde taşınması alışılmış olan süslü alametleri vermek
suretiyle Ebû’l-Kâsım’a yolladı. Bu yardım yoluyla Porsuk’u geri çekilmeğe zorlamayı ve
imkân hâsıl olursa İznik’i kendi adına zabt etmeği umuyordu. Bu küçük Bizans kuvveti
muhtemelen deniz yönünden şehre girdi, imparator gayesinin ilkine kolaylıkla ulaştı.
Bizanslılar surlar üzerine çıkıp imparatorluk sancaklarını ve imparatorun alâmetlerini
göstererek savaş naraları atmağa başlayınca; Porsuk, İmparator’un bizzat geldiği düşüncesiyle
kuşatmayı kaldırmayı uygun buldu. İznik bu suretle kuşatmadan kurtulunca, yardıma gelen
kuvvetler, sayılarının pek az oluşu ve Ebû’l-Kâsım’ın henüz tamamiyle kuvvetten düşmemiş
olması nedeniyle, İmparator’un planının ikinci safhasını gerçekleştiremeyeceklerini anlayıp
geri dönmeyi tercih ettiler.
Emîr Porsuk’un başarısızlığı üzerine Büyük Sultan Melikşâh’ın İznik’in zabtından
vazgeçmediğini ve buraya kıymetli kumandanlarından Urfa emîri Bozan’ı gönderdiğini
görüyoruz. Anna Komnena bu münasebetle Melikşâh’ın kendisiyle ittifak etmek üzere,
İmparator’a yeniden müracaat ettiğini kaydediyor. Neticede imparator Aleksios da Selçuklu
Sultanı’nın yanına bir elçi heyeti göndermiş, fakat bunlara verdiği talimatta müzakereleri uzatarak
Melikşah’ı oyalamalarını tenbihlemişti. Ancak bu heyet daha yolda iken Melikşâh’ın
ölüm haberini almış ve geri dönmüştü. Sultan Melikşâh’ın 19 Kasım 1092’de öldüğü
bilindiğine göre, Bizans elçi heyetinin buna yakın bir tarihte yola çıkağı kabul olunabilir. Bu
durumda Bozan’ın İznik önüne gelişini de aynı yılın (1093) ortalarına ve hattâ ikinci yarısına
koymak herhalde hatalı olmayacaktır.
Öte taraftan Emîr Bozan, İznik önüne geldi, şehri hücumla zabt etmek için birbiri
arkasına yaptığı teşebbüsler, Ebû’l-Kâsım’ın şiddetli müdafaası ve imparatordan istediği
yardımı elde etmesi sayesinde bir türlü netice vermedi, imparator bu sırada Peçenekler’i
Kumanlar’ın yardımı ile imha etmiş olduğu için biraz olsun ferahlamış bulunuyordu. Bizans
Levunion galibiyetinden (Nisan 1091) sonra sadece İzmir hâkimi Çaka (Çakan) Bey’le
uğraşmak zorundaydı. Bozan bu şekilde İznik’i zabt edemeyeceğini anlayınca muhasarayı
kaldırarak karargâhını Lopadion (Ulubat) yanında bulunan Lampe ırmağı kenarına nakletti.

SULTAN I. KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ (1093-1107)

Türk tarihinin büyük kahramanlarından biri de I. Kılıçarslan’dır. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda yaptığı kanlı mücadelelerle bütün insanlığa ispat etmişti.

Kılıçarslan olmamış olsaydı, belki bugün Anadolu’da bir Türk hakimiyeti yerine bir Latin devleti mevcut bulunacaktı. Anadolu kıtası; 26 Ağustos 1071 yılında Alpaslan’ın Bizanslılarla yaptığı Malazgirt Meydan Savaşı ile fethedilmişti. Bu fetih üzerine Horasan ellerinde bulunan birçok Oğuz Türkmen oymakları, Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşmişlerdi.

Anadolu’nun kuzey bölgesinde Oğuzların Bozok kabileleri, güney bölgesinde de Üçok kabileleri yurt tutmuştu. Büyük kütleler ise Orta Anadolu’yu doldurmuştu. Bunların çoğu Kınık kabileleri idi. İlk etapta Anadolu’ya bir milyon Türkmen gelmişti. Bunların bir kısmı hayvan sürülerine sahip olduklarından Yörük kaldılar. Bir kısmı da toprağa yerleşerek çiftçi oldular. Ancak, Anadolu’nun Marmara kıyıları henüz Bizanslıların elinde bulunuyordu. Marmara havzasının fetihlerine Kutulmuş oğlu Süleyman ile kardeşi Mansur gönderilmişti.

Bu iki kardeş, Anadolu’nun fetih olunmamış kısımlarını Türk topraklarına katarak Anadolu Selçuklu Sultanlığı devletini kurdular. Fakat bu iki kardeş birbiriyle uğraşmaya başladılar. Bunun üzerine büyük Selçuklu Hakanı Melikşah, Mansur’un üzerine Porsuk Bey ve kuvvetlerini gönderdi. 1077 tarihinde Mansur mağlup edilerek öldürüldü. Melik Şah, Anadolu’nun idaresini Sultan unvanıyla Kutulmuş oğlu Süleyman’a bıraktı. İşte, bu şekilde Anadolu Selçuklu Sultanlığını kuran Aslan’ın torunu Kutulmuş oğlu Süleyman oldu. Anadolu’da bu devlet 1077 yılında kuruldu. Anadolu Selçuklularından on yedi hükümdar gelmişti. Kutulmuşoğlu, Konya şehrini merkez yaparak Bizanslılarla savaşlara girişti. İznik şehrini fethettikten sonra burayı merkez yaptı. Bir müddet sonra Antakya’yı da fethetti. O zaman Melikşah’ın kardeşi Tutuş ile harbe girişerek yenildi. Bu olay onu olumsuz olarak çok etkiledi ve sonunda intihar etti.

Kutulmuşoğlu Süleyman’ın ölümü ile Anadolu’da karışıklıklar baş gösterdi. Beyler her tarafta bağımsızlıklarını ilan ettiler. Süleyman’ın oğlu Kılıçarslan, Büyük Selçuklu İmparatoru tarafından hapse atılmıştı. Anadolu’nun karışıklığını ancak Kılıçarslan düzene koyabilirdi. Dört yıl sonra Kılıçarslan, Melikşah tarafından Konya’ya gönderildi. Kılıçarslan babası zamanından kalan büyük kumandanları başına topladı. İznik şehrini tekrar zapt ederek burayı kendisine merkez yaptı. Bundan sonra bağımsızlık hevesinde bulunan bütün beyleri ortadan kaldırdı. Bu suretle babasının elde ettiği bütün toprakları tekrar ele geçirdi. Bir donanma yaparak Çanakkale Boğazı önlerindeki adaları birer birer fethetti.

Kılıçarslan çok yiğit, aynı zamanda pek cesur bir hükümdardı. Anadolu’nun birliğini kurmaya muvaffak oldu. Bu sebeple şöhret ve namı her tarafa yayıldı. Kılıçarslan’ın en büyük amacı Bizanslıların elinden İstanbul’u almaktı. Bu amacına ulaşmak için Marmara kıyılarında bir tersane kurup çok sayıda harp gemileri yaptırdı. Türklerin bu hazırlığını gören Bizanslılar telaşa düştüler. O zamanlar Bizans tahtında Yedinci Mihal Dükas bulunuyordu. Türklerin kara ve deniz kuvvetleriyle başa çıkamayacağını anlayınca, Roma’da oturan Papa Yedinci Greguvar’a elçiler gönderdi. Papaya, batı devletlerinin yardımına muhtaç olduğunu bildirdi. Eğer bu yardım gelmezse, İstanbul Türklerin eline geçecek ve Doğu Roma İmparatorluğu tarihe karışacaktı. Papa, Ortodoksların Katolik kilisesine müracaatını kendi menfaatine uygun buldu. İleride bu iki kilisenin birleşeceğini düşündü. Bu sebeple Batı Avrupa devletlerinden 40,000 kişilik bir ordu toplanılarak İstanbul’a gönderilmesi için çok çalıştı. Fakat muvaffak olamadı.

Bizans’ı korku sardığı sıralarda, Kılıçarslan durmadan donanma yaptırıyor; bir an önce İstanbul’u Türk topraklarına katmayı arzu ediyordu. O devirde Avrupa’da dinî taassup çok şiddetli idi. Papazların halk üzerinde büyük tesirleri vardı. Bütün papazlar, Hazret-i İsa’nın doğduğu mukaddes Kudüs şehrini Müslümanların elinden kurtarmak için halkı haçlı seferine teşvik ediyorlardı. Bilhassa Fransa’da kurulmuş olan Kloni tarikatının halk üzerinde etkisi büyüktü. 1095 tarihinde Fransa’nın Klermon şehrinde Papa İkinci Urban, ruhani bir meclis topladı. Bu meclise on dört başpiskopos, iki yüz elli piskopos, dört yüzden fazla papaz katıldı. Ayrıca birçok da şövalye bulundu. Bu ruhanî meclis, Kudüs’ün Müslümanlardan alınmasına karar verdi. Bu işe ön ayak olan Piyer Lermit adında bir papazdı. Buna Yoksul Gotye adında bir şövalye de katıldı. Bunların teşvikiyle Avrupa’da büyük bir haçlı ordusu hazırlandı. Bu sel Anadolu’ya akmak üzere idi. Bu seli Kılıçarslan nasıl durdurabilecekti?

Haçlı ordusunun sayısı altı yüz bin kişi idi. Haçlı ordusu muhtelif Hıristiyan milletlerinden kurulmuş olup, içinde ihtiyarlar, gençler ve kadınlar da bulunuyordu. Hepsi göğüslerine birer kırmızı Haç takmışlardı. Bu haçlı ordusunun önünde eski Cermen efsanelerinde mukaddes sayılan bir Keçi ile bir de Kaz bulunuyordu. Bu insan seli Batı Avrupa’dan yaya olarak Bizans’a geldi. Bizans imparatoru bu kalabalıktan ürkerek bunların hepsini Anadolu yakasına geçirtti. Kılıçarslan, Anadolu’ya çıkan bu korkunç afet karşısında soğukkanlılığını muhafaza etti. Neye mal olursa olsun, bu müstevli kuvvetlere karşı Türkün öz yurdu olan Anadolu’yu müdafaa etmeğe ant içti. Kılıçarslan, bu büyük kuvvetlere karşı bir gerilla harbi yapmaya karar verdi. Türk kuvvetlerini muhtelif çetelere ayırdı. Şehirlerde bulunan halkı dağlara ve yaylalara çıkarttı.

Ambarlarda ne kadar zahire varsa yaktı ve suları da zehirletti. Selçuk askerleri baskın halinde grup grup haçlıların üzerine atılarak ilk çıkan kafileyi bir anda imha etti. Fakat arkadan daha büyük kuvvetler Anadolu’ya çıktılar. Kılıçarslan o büyük kuvvetleri de Eskişehir ovasında yıprattı. Bundan sonra kuvvetleriyle Çorum’a çekildi. Bu durum karşısında bütün Anadolu Türkleri topyekün silaha sarıldı. Saadetini yıkanlarla kanlı mücadelelere girişti. Bu tarihte eşine az rastlanır bir vatan müdafaası idi. Askeri kıtalar her tarafta bir şimşek gibi çakıyorlar; düşmanın yurt tutmasına imkan bırakmıyorlardı. Anadolu şehir ve kasabalarında büyük bir yangın vardı.

Bu kıyametin içine girenler de şaşırıp kaldılar. Bunlar nasıl bir millet! Vatanlarını canla başla ne şekilde müdafaa ettiklerini görüp öğrendiler. Nihayet haçlılar kırıla kırıla bir geçit bularak Kudüs’e gidip bir Latin Krallığı kurdular. Fakat güzel Anadolu’da yerleşemediler. Çünkü buranın bekçileri yüksek vatansever ve kahraman Türklerdi. Kumandanları da Kılıçarslan gibi cesur bir yiğitti. Türkler bu şekilde Anadolu için kan döktüler. Bu sebeple Anadolu toprakları Türkün kanıyla yoğrulmuş bir ana vatandır. Kılıçarslan’ın haçlılara karşı kazandığı zaferler onun adını Türk tarihinde ebediyen yaşatmaya kafi gelmiştir. Onun hayatı büyük destandır. Tarih onun (Ebulgazi) unvanını vermişti. Bu kanlı mücadeleden muzaffer çıkan Kılıçarslan sarayında eşi Sevindik Hatun ve çocukları Şehinşah ve Mesut adlı iki oğlu ve Aydın adındaki kızı ile mesut ve tatlı günler yaşadı. Fakat Kılıçarslan, Suriye’de yaptığı bir savaştan dönerken 1106 tarihinde Fırat Nehri’ne düşerek boğuldu.

SULTAN I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ(1093-1107)
İznik’e Gelişi ve Tahta Oturması

Babası Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleymanşah b. Kutalmış b.
Arslan b.Selçuk, Suriye seferine giderken Kılıç Arslan’ı, kardeşi Kulan Arslan (Dâvûd) ile
birlikte götürmüştü. Babasının 479/1086’da Tutuş’la yaptığı Aynü Seylem’deki savaşta
ölümü sonrası vezir Hasan b. Tahir, kardeşi ve annesiyle birlikte Kılıç Arslan’ı Antakya’ya
götürmüşse de Sultan Melikşah 1087 ilkbaharında çıktığı Suriye seferinde Antakya’ya gelip
onları ailevî rekabetin birer takipçisi olabilir düşüncesiyle Isfahan’a götürdü ve ölümüne
kadar hapiste tuttu. Türkiye Selçukluları’nı bu suretle altı yıl hükümdarsız bırakan Sultan
Melikşah’ın, Kasım 1092’deki ölümü, Kılıç Arslan’a kardeşiyle birlikte kaçarak Anadolu’ya
dönme fırsatı verdi. Kılıç Arslan, eskiden babasına tâbi olan Orta Anadolu’dan büyükçe bir
kuvvet toplayarak 1093 başlarında İznik’e geldi. Kılıç Arslan’ın Anadolu’ya gelirken
yanında Yabgulu Türkmenleri’nden oluşan büyük bir ordunun bulunduğuna yönelik kayıtlar
da vardır.
Süleymanşah’ın İznik’ten ayrılışı ve ölümünden sonra Anadolu Türkleri başsız kalmış,
zaten feodal bir yapıda olan göçebe türkmenler kendi boy beyleri idaresinde daha özgür bir
konuma geçmişlerdi. Süleymanşah’ın yerinde kalan Ebû’l-Kâsım ise, Bizans imparatorluğu
ile mücadeleye devam etti. Ancak Sultan Melikşah’ın ona karşı Urfa Emîri Bozan’ı
göndermesi, Ebû’l-Kâsım’ı zor durumda bıraktı. Bunun üzerine o, sultana itaatini belirtmek
amacıyla, yerine kardeşi Ebû’l-Gâzi’yi bırakarak Isfahan’a gitti. Ancak Melikşah, Ebu’lKâsım’ı
huzuruna kabul etmedi. Hüsran içinde Anadolu’ya dönen Ebû’l-Kâsım, Bozan
tarafından yakalanarak yayının kirişiyle boğduruldu . Sultan Melikşah’ın ölümü üzerine
Bozan’ın Anadolu’dan ayrılması, Bizanslılar’a İznik’e hücum etme imkânı vermişti.
Süleymanşah’ın oğulları İznik’e varınca Türkler onları büyük bir sevinçle karşıladılar.
Ebû’l-Gâzi, sorun çıkarmadan ailenin mirâsı olan İznik’i kendilerine teslim etti. Kılıç Arslan,
emîrlerinden Muhammed’i başkumandan makamına getirdi ve sultan sıfatı ile Süleymanşah’a
tâbi bulunan diğer feodal Anadolu beylerinin de hükümdarı oldu. Bu sırada İzmir bölgesinde
Çaka Bey; Sivas, Amasya ve Niksar’da Dânişmendli Beyliği; Ereğli, Aksaray ve civarında
Hasan Bey; Erzincan ve civarında Mengücüklü Beyliği; Erzurum ve çevresinde Saltuklu
Beyliği, Elbistan ve Maraş bölgesinde Emîr Buldacı; Harput ve civarında ise, Çubuk Bey gibi
mahallî Türk aile ve hükümdarları, hüküm sürüyorlardı

SULTAN I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ(1093-1107)
Bizans’a Karşı İlk Mücadele ve İzmir Beyi Çaka ile İlişkileri

Başlangıçta Kılıç Arslan’ın hâkimiyet alanı İznik ve çevresini kapsar görünmektedir.
İzmit ve Gemlik daha Ebû’l-Kâsım zamanında kaybedilmiş, İzmit körfezi sahilleri boydan
boya Bizanslılar’ın eline geçmiş durumdaydı. Kılıç Arslan bir taraftan babasının ölümünden
beri dağılmış bulunan devletin birliğini kurmaya çalışırken bir taraftan da Bizans’a karşı
sürdürülen mücadeleye devam etmek kararındaydı. Zira Bizans İmparatoru Aleksios
Komnenos (1081-1118 ) Balkanlar’daki başlıca sorunları olan Peçenekleri 1091 ilkbaharındaki
Levunion savaşında, Kumanları ise, 1094 yılında yenerek Avrupa’da barışı ve hâkimiyeti
tesis etmiş, böylece Asya topraklarındaki gelişmelerle ilgilenme fırsatını bulmuştu.
Diğer yandan İzmir Beyi Çaka ise, İmparator Aleksios Komnenos’un Balkanlar’da
sürekli savaş halinde olmasını fırsat bilerek beyliğini genişletmişti. Bizans İmparatorluğu
tahtına gözünü diken Çaka, bunun için iki yönlü bir harekâtın gereğini düşünmüş ve
1091’deki Levunion yenilgisine kadar Peçeneklerle ittifak etmişti. Çaka, müttefikinin bu
yenilgisine rağmen cesaretini kırmamış, İstanbul’u fethetme planında yeni ittifak arayışına
girişmiş ve 1093 yılında İznik’e gelmiş olan Kılıç Arslan’a yönelmişti

SULTAN I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ(1093-1107)
Malatya Kuşatması

Malatya, Rum ortodoks dinine girmiş bulunan Ermeni Gabriel’in elindeydi ve şehrin
Bizanslıları sevmeyen Süryani ve Ermeni halkı, Gabriel’in zulmünden de fazlasıyla
rahatsızdı. Hatta halkın adaletlerinden dolayı Türk taraftarı olmaları, Aleksios Komnenos’un
bunların İstanbul’daki kiliselerini yıkmasına ve papazlarını kovmasına sebep olmuştu. Bu
ortamın yanı sıra şehrin doğu İslâm dünyasına açılan stratejik bir noktada bulunması durumu
da, Kılıç Arslan’ı Anadolu’da genişleme politikasını benimsemiş olan Dânişmend
Gümüştegin Ahmed Gâzi’den önce şehrin fethedilmesi gerekliliğine itiyordu.
Kılıç Arslan batıda imparatorlukla yaptığı barış ile emniyeti sağladıktan ve İznik’te
yerine İlhan’ı bıraktıktan sonra ordusuyla Malatya üzerine yürüdü. Sultan, şehiri kuşatarak
şiddetli hücumlara geçti (1095). Eski sur ve burçların yanı sıra, şehrin Gabriel tarafından
kuvvetlendirilmiş olması, mancınıklarla dövülmekte olan surların uzun süre dayanmasına
olanak veriyordu. Bu sebeple muhasara uzun sürmekteydi. Şehirin Süryani ve Ermeni halkı
sultana teslim olmak istiyordu. Kılıç Arslan, şehirin teslimi için vezirini, Süryani patriki ile
temasa geçirdi. Gabriel teklifi reddettiği gibi sultanla anlaşmaya taraftar olan Süryani patriğini
de öldürttü. Böylece kuşatmanın uzaması ve şehrin savaşarak düşürülmesi gerekiyordu. Buna
da az bir zaman kalmıştı ki, Haçlı ordularının Selçuklu sınırlarına girdiğine dair gelen
haberler, sultanın kuşatmayı bırakıp topraklarını müdafaa için dönmesine sebep oldu (1097)

Kılıç Arslan Ve Haçlılar
XI. asrın son yıllarına doğru bilhassa dinî, sosyal ve iktisadî sebeplerle ortaya çıkan bu
hareket, batı Avrupa’da Vatikan Kilisesi’nin önderliğinde başlatılmıştır. Din perdesi altında
Pa-palık müessesesinin teşviki ile geri medeniyetli ve ilkel halk kitleleri harekete geçirilerek
müslü-manlara karşı büyük bir istilâ harekâtı başlatılmıştır. Papazlar, Hz. İsa’nın doğum yeri
olan Kudüs’ün ve kutsal saydıkları makamların, müslümanlar tarafından kirletildiğini,
Kudüs’e giden hristiyanlara zulüm ve işkence yapıldığını öne sürerek böylesine mukaddes bir
şehrin, müslü-manların elinden alınması gerektiğini ifade ediyorlardı. Hâlbuki kutsal
topraklar, uzun süredir hristiyan hacı adayları tarafından ziyaret ediliyordu. Bu konuda onlara
müslümanlar tarafından mâni olunmak şöyle dursun, zorluk bile çıkartılmıyor, hatta yardım
ediliyordu. Filistin’de kendi-lerine ayrılmış hastaneler ve ikamet merkezleri bulabiliyorlardı
İslâmın giderek Hristiyanlık aleyhine evrensel bir din haline gelmesi, Malazgirt
zaferinden çok kısa bir süre sonra Anadolu, Suriye ve Filistin’in müslüman Türk hâkimiyetine
geçmesi, İznik’in başkent olduğu bir Türk devletinin kurulması ve Çaka Bey’in İzmir’de tesis
ettiği kuvvetli bir donanma ile Bizans’ı tehdit etmesi gibi unsurlar, Avrupa’da Türkler’in
Bizans engelini aşıp, Rumeli ve sonrasında Avrupa’nın daha da iç bölgelerine doğru
yayılması endişelerini doğurmaktaydı
Diğer yanda Bizans İmparatorluğu Anadolu’daki Türk ilerleyişini durduramıyordu.
Peçe-nekler, Selçuklular ve Çaka’ya karşı yürütmek mecburiyetinde olduğu mücadele ve
korku dolu yıllarda Aleksios Komnenos, Türkler’e karşı koyacak askerî gücünün
yetersizliğinden dolayı, daha 1089 yılında Papa II. Urbanus ile temasa geçmişti. Aleksios,
imparatorluğun geleneksel politikasına da uyarak, ordusunu kuvvetlendirmek maksadıyla
Batı’dan ücretli asker yardımı istemekteydi. Böylece imparator’un hizmetindeki güçlü
ordularla yapılacak bir kaç sefer, belki de Anadolu’daki Türk kudretini kırabilirdi. Ancak
Papa Urbanus, imparator’un isteğini farklı açıdan değerlendirdi. Durumun, Avrupa’nın yararı
için kullanılabileceğini düşünen papa, bu çağrıyı Batı’nın kavgacı, hiçbir otorite tanımayan ve
uyguladıkları şiddetle her tarafı teröre boğan şövalyelerini, topraksız köylülerini, aç ve sefalet
içinde yaşayan herkesi, para ve toprak sahibi olacakları düşüncesini aşılayıp, zengin Doğu’ya
askerî bir sefer düzenlemeye teşvik ederek değerlendirdi. Böylece dinî motifin itici bir faktör
olarak kullanıldığı, fakat tamamen siyasî a-maçlı olan Haçlı hareketi, papanın 1095 yılında
Clermont Konsili’nde yaptığı çağrı ile fiilen başladı

SULTAN I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ(1093-1107)

Haçlılarla Yapılan İlk Mücadele

Haçlı seferine çıkan ilk ordu, Keşiş Pierre l’Hermite’in idaresinde toplanmış Fransız,
Alman ve İtalyanlar’dan oluşan disiplinsiz ve çapulcu büyük bir kitleydi. Aleksios
Komnenos, Ağustos 1096’da İstanbul’a varan orduyu derhal Anadolu yakasına geçirdi ve
Yalova yakının-daki Kibotos karargâhına yerleştirdi. Böylece Haçlılar 1096 sonbaharında
Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarına ulaşmış bulunuyorlardı63. Bu Haçlı kitlesi, derhal çevre
arazilere yağma akınları ile erkek, kadın, çocuk veya Müslüman, Hristiyan demeden, önlerine
çıkan herkesi vahşice öldürmeye başladılar 64 . Eylül sonlarına doğru aralarında papaz ve
piskoposların da bulunduğu 6000 kişilik bir Alman-İtalyan birliği, kumandanları Rinaldo’nun
idaresinde yola koyulup İznik civarındaki Kserigordon adlı kaleyi ele geçirdiler65. Durumu
öğrenen sultan Kılıç Arslan, “İlhan” unvânını taşıyan başkumandanını66 büyük bir kuvvetle
kaleyi geri almak üzere gönderdi. Kalenin ihtiyacı olan su, kale dışındaki bir kuyu ile
vadideki bir kaynaktan sağlanıyordu. Selçuklu ordusu 29 Eylül’de Haçlıların pusu kurarak
yaptıkları saldırıyı püskürttükten sonra hemen kuyu ve kaynağı işgal etti. İlhan
kumandasındaki Selçukluların bu saldırısı karşısında kaleye çekilmek zorunda kalan Haçlılar
kısa zamanda susuzluk çekmeye başladılar ve kuşatma altından kurtulamayacakları endişesi
ile umutsuzluğa düştüler. Sekiz günlük ölümcül susuzluktan sonra Rinaldo, içinde
bulundukları perişan duruma daha fazla dayanamayacaklarını anlayıp teslim olmaya karar
verdi. Kale teslim edildi ve dinini inkâr etmeleri koşuluyla esir alınanlar hariç, diğer Haçlılar
kılıçtan geçirildiler

SULTAN I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ(1093-1107)

Düzenli Haçlı Ordularının Anadolu’ya Gelmesi ve İznik’in Kaybı (18 Haziran 1097)

Pierre l’Hermite’in komutasındaki Haçlılar’ının imha edilmesi, Türkler’in kendilerine
olan güvenini yükseltmiş, gurur ve cesaretlerini arttırmıştı. Bu ilk başarı, aynı zamanda
Selçuklular’ın Haçlıları küçümsemesine ve sonra gelecek olan Haçlı ordularının da sonlarının,
öncekiler gibi olacağını düşünmelerine yol açmıştı.Sultan Kılıç Arslan, Malatya seferine
çıkarken hanımını, çocuklarını ve hazinesini İznik’te bırakmaktan dolayı hiç bir endişe
duymamıştı. Sultanın bu şekilde davranışı, ancak adamlarının başlangıçta ona bu konuda
verdikleri bilgilerin yetersiz ve yanlış olmasıyla açıklanabilir.
İlk Haçlı sürülerinin, İlhan idaresindeki Selçuklu birlikleri tarafından imha edilmesi
üzerine Avrupa’da, prens ve dükler, şövalyeler ile ağır zırhlı ordulardan oluşan yeni bir askerî
harekâtın başlamasına neden oldu. “Birinci Haçlı Seferi” olarak adlandırılan bu harekâta
katılan prens ve dükler şunlardır:
– Fransa kralı I. Henri’nin kardeşi Vermandois kontu Hugues
– Toulouse kontu Raimond de Saint Gilles
– Aşağı Lorraine kontu Godefroi de Bouillion
– Flandre kontu Robert
– İngiltere kralı Fatih William’ın oğlu Normandia kontu Robert
– Robert Guiskard’ın oğlu Norman reisi Toranto hâkimi Bohemund ve yeğeni
Tancred öncekinin aksine tam bir disiplin halinde bulunan ve savaş kabiliyeti yüksek
şövalyelerden oluşan bu orduların sayısı ile ilgili olarak yerli ve yabancı kaynaklar,
yüzbinlerle ifade edilen rakamlar verilir.
1096 sonbaharından itibaren birbiri ardına İstanbul’a gelmeye başlayan Haçlı
reislerinin gerçek amaçlarının Doğu’da kendilerine devletler kurmak olduğunu anlayan ve
böyle bir girişimin Bizans açısından yaratacağı tehlikeyi önlemek isteyen Bizans İmparatoru
Aleksios, Haçlı şövalyelerinden Batı âdetlerine uygun şekilde kendisine vasallık yemini
etmelerini istedi. Buna göre Haçlılar, Türkler’den geri alınacak eski devlet arazisini Bizans’a
teslim edecekler ve imparatorluk sınırları ötesinde kuracakları Haçlı devletlerinde de,
Bizans’ın yüksek hâkimiyetini tanıyacaklardı. Buna karşılık Aleksios da Haçlılara sefer
boyunca ihtiyaçlarını kaşılamak konusunda söz veriyordu. Antlaşma sonrası 1097 yılı
ilkbaharında Anadolu yakasına geçirilen Haçlı orduları, Pelekanon’daki karagâhta toplandılar
ve buradan hareketle İznik önüne geldiler. İznik, 4970 metre uzunluğundaki 144 kuleli sağlam
surlar ve göl suları ile çevrilen oldukça korunaklı bir şehirdi. Bu sırada Sultan Kılıç Arslan’ın,
ordusuyla birlikte Malatya’yı kuşatıyor olmasına rağmen İznik’te kuvvetli bir Türk garnizonu
bulunmaktaydı.

Dorylaion Savaşı (30 Haziran 1097)
Dorylaion Savaşı (1 Temmuz 1097)

Sultan I. Kılıç Arslan, İznik önünden geri çekildikten sonra Haçlıları durdurabilmek için yeni bir savaşa hazırlanmaya başlamıştı. Bu arada 26 Haziran’da İznik’ten ayrıldıktan sonra Eskişehir-Akşehir-Konya-Ereğli yoluyla[12] Antakya’ya inmeyi plânlayan Haçlı ordusu Osmaneli (Lefke)‘ne geldiğinde, bu muazzam büyüklükteki ordunun yiyecek ve ikmal işini kolaylaştırmak için ikiye ayrılmasına ve bir günlük mesafe ile ilerlemesine karar verilmişti. Buna uygun olarak Robert de la Normandia, Etienne de Blois, Tankred ve Haçlılara rehberlik eden Tatikios’un kumandasındaki Bizans birliklerinden oluşan birinci grup, Bohemund’un kumandasında önden yola çıktı. Raymond de St. Gilles’in kumandasındaki ikinci grupta ise Godefroi de Bouillon, Le Puy Piskoposu Adhemar, Hugue de Vermandoıs ve Robert de Flandre’ın kuvvetleri yer alıyordu[13]. Gözcüleri vasıtasıyla Haçlı ordusunun yürüyüşü hakkında bilgi edinen ve onlara saldırmak için uygun fırsatı bekleyen sultan, Porsuk Vadisi yoluyla bölgeye gelip, 30 Haziran günü, Eskişehir’in kuzeybatısındaki Sarısu Ovası’nın alçak tepelerinde pusu kurdu[14]. Aynı gece Haçlı ordusunun Bohemund’un idaresinde önden ilerlemiş olan birinci grubu da ovaya ulaştı.

Ertesi sabah gün doğar doğmaz (1 Temmuz 1097), savaş naraları atarak yamaçlardan aşağı inip aniden hücuma geçen Türkler, savaş taktiklerine uygun olarak, Haçlı karargâhını her yönden kuşattılar ve oklar yağdırmaya başladılar. Ön saflardaki okçular yıldırım hızıyla oklarını attıktan sonra yerlerini yeni bir okçu birliğine bırakarak geri çekiliyorlardı. Biniciler de süratle atlarını düşman üzerine sürüyor ve mızraklarını fırlatarak uzaklaşıyorlardı.

Daha önce hiç karşılaşmadığı bu savaş taktiği karşısında şaşıran ve çetin bir savaş olacağını anlayan Bohemund, adamlarıyla beraber derhal Türk saldırılarına karşı koymaya çalıştı[15]. Bir yandan da haberci gönderip Raymond de St. Gilles’in kumandasındaki ikici grubu süratle yardıma çağırdı. Her yönden bir ok sağanağı altında olan Haçlılar, kargaşa içinde sıkışıp kalırken, şövalyeler kılıçlarla ve mızraklarla Türkleri geri püskürtmeye teşebbüs ettiler. Fakat savaşın ilk aşamasında Haçlılarla yakın savaşa girmekten çekinen Türkler her defasında kasten saflarını araladılar. Haçlılar ise adam adama savaşacak kimse bulamayınca hiç bir başarı elde edemeden kendi saflarına geri çekilmek zorunda kaldılar. O zaman da Türkler, tekrar Haçlıları kuşatarak yeniden oklar yağdırdılar. Yalnızca göğüs zırhları, miğferleri ve kalkanları olanlar, dayanması zor olan bu saldırıya karşı kendilerini koruyabildiler. Atlar ve silâhsız olanlar ciddi yaralar alıp yere düşmekten kurtulamadılar. Bu savaşta hem şövalye hem de yayalardan pek çok kişi hayatını kaybetti. Bohemund’un yeğeni, yanı Tankred’in kardeşi de ölenler arasındaydı. Tankred ise esir edilmekten güçlükle kurtulmuştu

Haçlılar için askeri metotlarını bilmedikleri bir düşmanla savaşmak gerçekten zordu. Görgü tanığı Fulcherius, bu savaşı tasvir ederken Haçlıların içine düştüğü durumu ve ümitsizliklerini şöyle ifade etmiştir: “Türkler, silâhları birbirine sürterek ve naralar atarak bizi şiddetli bir ok yağmuruna tuttular. Bu bizi şaşkına çevirdi. Ölümle yüz yüze geldiğimizden ve bir çoğumuz yaralandığından, derhal arkamızı dönüp kaçtık. Bunda şaşılacak bir şey yok, çünkü böyle bir savaş hiç birimiz tarafından bilinmiyordu… Hepimiz titreyerek ve dehşete kapılmış olarak, ağıl içindeki koyunlar gibi bir araya yumaklanmıştık, her taraftan düşmanlarca çevrildiğimizden hiç bir yöne dönemiyorduk. Orada çok büyük bir feryat semaları inletiyordu. Yaşama ümidi kalmamıştı”

Haçlıların saflarının zayıflamaya başladığını gören Türkler, savaşın ikinci aşamasında kılıçlarla adam adama mücadeleye girdiler. Ancak savaşın en şiddetli yerinde ikinci gruptaki Godefroi de Bouillon, Hugue de vermandois ve Raymond de St. Gilles’in takviye kuvvetleriyle gelmesi savaşın kaderini değiştirdi. Türkler, yeni gelen kuvvetleri görünce şaşırdılar ve iki grubun birleşmesini önleyemediler. Haçlılar derhal savaş düzenine girerken Bohemund, Robert de la Normandia, Tankred ve Etıenne de Blois sol kanatla, Goderoi de Bouillon. Hugue de Vermandois sağ kanatta, Raymond ile Robert de Flandre ise merkezde yer aldılar. Türkler karşı saldırıya geçen baştan aşağı zırhlı ve uzun mızraklı Haçlı şövalyelerine karşı adam adama kahramanca dövüştüler. Ancak Le Puy piskoposunun idaresindeki birliklerde sürpriz bir şekilde birdenbire arkadan saldırınca kargaşa içine düştüler. Sultan daha fazla kayıp vermemek için geri çekilmeye karar verdi

Türkler, Haçlıların bile takdire şayan buldukları üstün savaş kabiliyetlerine ve bütün çabalarına rağmen bu orduların sayıca üstünlüğüne mağlup olmuşlardı. Nitekim bu savaşta yer alan bir Haçlı yazarı eserinde şöyle yazmıştır: “Türklerin metanet, kahramanlık ve savaş kabiliyetlerini kim tasvir edebilir?… Eğer Türkler Hıristiyan olsalardı kudret ve cesaret bakımından kimse onlarla boy ölçüşemezdi”

I. Haçlı Seferinden Sonra Anadolu ve Kılıç Arslan’ın Faaliyetleri
Haçlı seferleri Türkleri, hemen hemen tamamıyla fethettikleri Anadolu’da, geri
çekilmeye ve Orta Anadolu bölgesinde toplanmaya mecbur etti. Aynı şekilde Kılıç Arslan’ın
da dört yıldır yeniden kurarak genişletmeye çalıştığı devleti, başkenti İznik’i de kaybetmesi
ile sarsıldı. Haçlı seferinin oluşturduğu fırsattan faydalanan Bizans imparatoru, derhal
gönderdiği ordu ve donanma ile Batı Anadolu kıyı bölgelerini ele geçirdi. İzmir’de Çaka’nın
oğlu ve Efes’te Tanrıbermiş’in beyliklerine son verildi. Kıyı şehirleri alındıktan sonra Bizans
orduları, Lidya bölgesindeki Alaşehir ve Denizli’yi işgal ederek Türklerin, Menderes
vadisinden Bolvadin ve Akşehir’e çekilmelerine sebep olmuşlar, böylece Selçuklu Devleti’nin
batı sınırının Eskişehir-Antalya hattına kadar gerilemesine sebep olmuşlardır. Çukurova’nın
kaybı ise, Toroslar’a sığınmış bulunan Ermeni beylerinin yavaş yavaş buraları, Akdeniz
sahillerine yeniden hâkim olan Bizans’ın elinden alarak Kilikya Ermeni Krallığı’nı
kurmalarına imkân verdi. Ayrıca Haçlı seferinin sonucu olarak Urfa, Antakya (1098 ) ve
daha sonra Kudüs’te (1099) birer Haçlı devleti kuruldu. Kıyı bölgelerinden uzaklaşıp Orta
Anadolu’da toplanan Türkler için görünüşteki bu olumsuz gerileme hali, Selçuklular’ın
bütünleşerek kısa sürede kendilerini toparlayıp güçlenmeleri sonucunu doğurdu. Kılıç Arslan,
İznik kaybı sonrası Konya’yı başkent yaptı ve böylece Anadolu’nun ortasında köklü bir
yerleşme süreci başladı.
Kılıç Arslan’ın, I. Haçlı Seferi sonrası, ülkesinin uğradığı ziyanın telâfisine çalışması
ve batı sınırları için Bizansla mücadele vermesi yanında, Avrupa’dan durmadan akıp gelen
irili ufaklı Haçlı gruplarına karşı da savunma yapması gerekiyordu. Bunlar arasında en
önemlisi 1099 yılında Danimarka kralının oğlu Sven’in önderliğindeki Haçlılardı. Kılıç
Arslan 15.000 kişiden oluşan bu orduyu Akşehir ile Ilgın arasında tamamen yok etti.

Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi’nin Bohemund’u Esir Alması (1100)
Kılıç Arslan’ın batıdaki güçlüklerle uğraşmakta olduğu dönemde, Haçlılar karşısında
onun kadar hırpalanmayan Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi, bu durumdan faydalanarak
1100 yılında, henüz Gabriel’in elinde bulunan ve daha önce Kılıç Arslan’ın kuşatmış olduğu
Malatya’ya hücum etti. Gabriel ise, ona karşı koyabilmek için Antakya prinkepsi
Bohemund’u, şehri kendisine vereceği vaadi ile yardımına çağırdı. Fakat Bohemund’un
gelişinden haberdar olan Dânişmend Gümüştegin Gâzi, Malatya yakınlarına vardığı sırada
onu baskına uğratarak esir aldı ve Niksar kalesine hapsetti. Bohemund’un esareti Haçlılar
tarafında büyük üzüntüye sebep olan, Türkleri ise çok sevindiren bir gelişme olmuştur

Birinci Haçlı Seferi’nin Kudüs’ün zaptıyla sonuçlanması Avrupa’da büyük bir sevinç
ve heyecan yaşanmasına sebep oldu. Urbanus’un halefi Papa II. Pascalis yeni bir sefer için
yoğun bir faaliyet başlattı. Clermont Konsili’nden sonra Avrupa’da aralıksız sürdürülen haçlı
propogandası bazı küçük grupların kara veya deniz yoluyla akın etmelerini sağlamaktaydı.
Hristiyan dünya-sının, Kudüs ile hâkim oldukları diğer toprakları ellerinde tutabilmesi için,
çok sayıda insana ihtiyacı vardı. Doğu’ya giden dük ve kontlar, bu sebeplerle birlikte
istedikleri üstünlüğü sağlayabilmeleri için, Avrupa’dan askeri destekler istiyor, güçlü
orduların bölgeye gelmeleri için çaba sarf ediyorlardı

Papa II. Pascalis’in yeni haçlı seferi için Avrupa’nın güçlü krallarına yaptığı çağrı
karşılık bulmamıştı. Fakat Birinci Haçlı Seferi nasıl onlarsız başarıya ulaştıysa bu sefer de
tecrübeli liderlerin idaresindeki askerlerle başarıya ulaşabilirdi. Gerçekten de 1101 yılı haçlı
seferlerine ka-tılan üç büyük ordu da dükler, kontlar ve din adamlarının liderliğinde yola
çıkmıştı. Birbirlerinden ayrı olarak hareket etmek suretiyle Anadolu’ya gelen üç ordunun
ilki Milano başpiskoposu Anselm de Buis’in idaresinde Lombardlar, Kont Etienne de Blois’in
emrindeki Fransızlar ve Alman hükümdarının marşalı Konrad’ın kumandasındaki
Almanlar’dan; ikinci ordu Nevers kontu II. Guillaume’un kumandasındaki Fransızlar’dan,
üçüncüsü ise, Aquitania dükü IX. Guillaume’un kumandasındaki Fransızlar ile B

Lombard-Fransız-Alman Ordularıyla Mücadele ve Merzifon Savaşı (5 Ağustos 1101)

Toulouse kontu Raimond’un kılavuzluğunu ve Bizans kumandanı Tzitas’ın kumandanlı
ğını yaptığı 500 kişilik Peçeneklerden oluşan Bizans birliğinin rehberliğindeki
Lombard, Fransız ve Almanlar’dan oluşan ilk ordu, imparator Aleksios Komnenos tarafından
Anadolu yakasına geçirildi (Haziran 1101). Lombardlar hem kendi reisleri kabul ettikleri
Bohemund’u esaretten kurtarmak, hem de Anadolu’nun kuzey kesimlerini zapt etmek
amacıyla Kibotos ve İzmit’teki karargâhlarını terk ederek harekete geçtiler. Sayıları
yüzbinlerle ifade edilen Haçlılar’ın amaçları “Hacılar Yolu” adıyla bilinen ve İznik
OsmaneliGölpazarı-Nallıhan-Ayaş üzerinden Ankara’ya ulaşmak ve sonrasında Niksar’a gitmekti
Kılıç Arslan’ın bu boyutta bir orduyla tek başına savaşması mümkün değildi.
Haçlılar’ın bu kez Dânişmendli topraklarına doğru ilerlediği yönündeki uyarılarıyla sultan,
Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi’yi de kendisiyle birlikte Haçlılar’a karşı mücadele
etmesini sağladı. Ayrıca sonraki katılımlarından görüldüğü gibi Kılıç Arslan tüm Doğu
Anadolu ve Kuzey Suriye beylerini de alarma geçirdiği söylenebilir. Harran beyi Karaca,
Seruc Artuklu emîri Belek b. Behram ve Halep Selçuklu meliki Rıdvan b. Tutuş yardıma
gelerek Çankırı’da toplandılar. Kılıç Arslan, büyük Haçlı ordularına karşı
savunulamayacağını düşündüğü Ankara kalesini boşalttı ve bölgeyi tahrip ederek Haçlılar’ın
önü sıra geri çekilip Çankırı’ya ulaştı. Haçlılar Ankara önüne geldiler ve kaleyi ele geçirdiler.
Burasını Bizans’a teslim ettikten sonra, Tzitas’ın da güvenlik nedeniyle Haçlı ordularını
mümkün olduğunca Bizans arazisinden yürütmesiyle Çankırı’ya vardılar. Kılıç Arslan’ın yol
boyu arazi tahribi yüzünden açlıkla da mücadele etmek zorunda kalarak yürüyen ordular,
Çankırı’da toplanmış bulunan Türkleri görünce savaşa girişmediler ve kuzeye yönelip Bizans
arazisinden yola devam ederek Amasya’ya doğru ilerlediler
.
Kılıç Arslan’ın Çankırı’ya kadar genel bir taarruza geçmemiş olması, uyguladığı
yıpratma taktiğiyle ilgilidir. Zira ordusu tüm katılımlarla 20.000’e anca ulaşmışken Haçlılar
200.000’in üzerindeydi . Bundan sonraki iki hafta boyunca açlık çeken ve ani saldırılar
karşısında temkinli olarak birbirine yakın saflar halinde yürüyüşlerini sürdüren Haçlılar, 2
Ağustos günü Merzifon civarında bir ovaya ulaştılar. Oldukça güçten düşmüş bir halde stresli
yürüyüşlerini sürdürüyorlarken, tepelerden Türk atlılarının naralarla saldırıya geçmesi, onları
derhal her türlü eşya ve arabayı yığarak müdafaa pozisyonu almaya zorladı. Türk atlıları
rüzgar gibi atılıyor ve ok yağdırıyorlardı 9. Kendilerinden on kat kalabalık olan Haçlı
ordularını, aralıklarla süren çatışmalardaki üstün savaş yetenekleri sonucu bozan Türkler,
Haçlılar’ın cesaret, yiğitlik ve sadâkatleriyle ünlü şövalyelerini, bu erdemlere yakışmayacak
bir şekilde kaçmak durumunda bırakmış, yakalananları kılıçtan geçirmiş, pek çok esir ve
ganimet elde etmiş; sonuç olarak kesin bir zafer kazanmışlardı (5 Ağustos 1101). Haçlı
ordusunun beşte dördü imha edildi, kaçabilen Haçlı reisleri Bizans’a ait Sinop’a sığınarak
sahilden zorlu yürüyüşlerle İstanbul’a dönebildiler. Bunlar 1102’de, deniz yoluyla Filistin’e
varabilmişlerdir

1.Kılıç Arslan-Dânişmend Gümüştegin Gâzi Mücadelesi ve Kılıç
Arslan’ın Malatya’yı Ele Geçirmesi

Haçlılara karşı Kılıç Arslan ile Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi arasındaki ittifak,
haricî tehlikenin ortadan kalkmasından sonra bozuldu. Haçlı tehlikesinin savuşturulmuş
olmasının yanı sıra, imparator Aleksios Komnenos’un da Haçlıları tehlikeli bulmaya
başlaması ve bu sebeple Kılıç Arslan’la onlara karşı bir anlaşma yapması, sultanın dikkatini
doğuya yöneltmesi adına iyi bir fırsattı. Çünkü Kılıç Arslan’ın meşguliyetini değerlendiren
Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi, 1102’de Malatya’yı fethetmiş, böylece Anadolu’nun
hâkimiyeti adına Selçuklu-Dânişmendli rekâbeti hız kazanmıştı.
Kılıç Arslan Bizans imparatoruyla anlaşıp batıda emniyeti sağladıktan sonra Doğu
Anadolu siyaseti için tasarladıklarını uygulama fırsatı buldu. Haçlıların baskısı altındaki
Elbistan Ermenileri’nin daveti üzerine sefere çıktı ve şehri fethetti (1103). Maraş’ı da Haçlı
baskısından kurtarıp kontrolü altına aldıktan sonra, Bohemund’un Niksar’da hapiste
olmasından istifade ile Antakya Haçlıları üzerine sefer yapmaya karar verdi. Sultan Kılıç
Arslan, Halep Meliki Rıdvan ile de anlaştıktan sonra Antakya’ya yürümekte iken, Dânişmend
Gümüştegin Ahmed Gâzi’nin Bohemund’u 100.000 dinar fidye karşılığında serbest
bıraktığını, diğer Haçlı prensi Richard’ın fidyesi için de Bizans imparatoruyla müzakereye
giriştiğini öğrenince, Antakya seferinden vazgeçti . Kılıç Arslan, hem Türkiye sultanı
olması, hem de müttefiki olması dolayısı ile Dânişmend Gümüştegin Gazi’den alınan fidyenin
yarısını istediyse de red cevabı aldı. Böylece Kılıç Arslan, Gümüştegin’in Malatya’yı fethi ile
artan nüfuzu ve Haçlı prenslerini serbest bırakması hadiseleri üzerine Dânişmendli gücünü
kırma gereğini gördü. 1103 yılında Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gâzi üzerine yürüdü ve
onu bozguna uğrattı.
Sultan Kılıç Arslan karşısında yenildikten sonra fazla yaşamayan Dânişmend
Gümüştegin Ahmed Gâzi 1105 yılında öldü . Bunun üzerine sultan, Yağısıyan b.
Gümüştegin’in elindeki Malatya’yı muhasara etti. Yağısıyan, 1105 yılının 28 Haziran’ından 2
Eylül’üne kadar surları mancınıklarla dövdürten Kılıç Arslan’a mukâvemet edemiyeceğini
anlayınca, hayatına dair teminât alarak şehri sultana teslim etti. Böylece Kılıç Arslan,
doğuda genişleme siyasetini de gerçekleştirmeye başlamış oldu

KAYNAKLAR :

Osmanli tarihi

1 – Doç. Dr. Muharrem Kesik
“Türkiye Selçukluları Makaleler”
2 – Osmanli tarihi

3 – Doç. Dr. Ebru ALTAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Author: RasitTunca

Bir cevap yazın